094173549

ΦΡΑΖΙΝΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14263/01ΝΤ/Β/86/3248

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΦΡΑΖΙΝΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14263/01ΝΤ/Β/86/3248
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα64.508,5164.508,5146.077,5146.077,51
3. Κτίρια και τεχνικά έργα229.085,06229.085,030,03229.085,06228.916,60168,46
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός515,57515,560,01515,57515,560,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)294.109,14229.600,5964.508,55275.678,14229.432,1646.245,98
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
3. Μακρ/μες απαιτήσεις κατά συνδ/νων επιχ/σεων79.080,0079.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
79.226,7479.226,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)143.735,29125.472,72
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,0011.428,10
11. Χρεώστες διάφοροι7.125,3718.024,30
7.125,3729.452,40
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.433,0113.118,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας12.939,0515.383,76
14.372,0628.502,25
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)21.497,4357.954,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.234,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο123.400,00123.400,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων18.431,000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό20.460,4920.460,49
4. Έκτακτα αποθεματικά300,98300,98
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.343,921.343,92
22.105,3922.105,39
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.194,29
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-580,07
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)163.356,32146.699,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-611,66458,51
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)988,641.183,30
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.499,4210.405,88
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0024.680,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.876,4036.727,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)165.232,72183.427,37
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)165.232,72183.427,37
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)29.954,8647.334,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως29.954,8647.334,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας21.536,1712.523,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.418,6934.810,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.418,6934.810,91
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα79,1079,1087,0987,09
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα372,150,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες9.900,0010.272,15-10.193,050,000,0087,09
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-1.774,3634.898,00
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων168,4390,54
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος168,430,0090,540,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-1.774,3634.898,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-1.774,3634.898,00
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.194,291.182,33
-580,0736.080,33
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος338,768.906,46
Ζημίες εις νέο-918,8327.173,87
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.299,58
2. Πρώτο μέρισμα0,0024.680,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.194,29
0,0027.173,87
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΗΣ Μ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΕ610097
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΗ Γ. ΠΕΛΑΓΙΑ
ΑΔΤ ΑΕ610123
LOGICA ACCOUNTANTAS AE-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 999309925-Α.Φ.Μ. 045992538
Ο.Ε.Ε. 0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,