094173525

ΓΙΑΝΣΤΥΛ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14248/01ΝΤ/Β/86/3243

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΓΙΑΝΣΤΥΛ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14248/01ΝΤ/Β/86/3243
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα96.762,9096.762,9069.116,3669.116,36
3. Κτίρια και τεχνικά έργα330.283,40330.283,370,03330.283,40330.016,64266,76
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.720,511.572,39148,121.720,511.386,79333,72
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)428.766,81331.855,7696.911,05401.120,27331.403,4369.716,84
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις79.080,0079.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
79.226,7479.226,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)176.137,79148.943,58
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,0016.296,53
11. Χρεώστες διάφοροι10.418,8760.558,12
10.418,8776.854,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.275,7917.415,21
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας10.308,7819.179,22
12.584,5736.594,43
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)23.003,44113.449,08
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.751,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο175.100,00175.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων27.646,5427.646,54
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό27.773,6827.773,68
4. Έκτακτα αποθεματικά438,31438,31
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.970,351.970,35
30.182,3430.182,34
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,001.316,10
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-35.531,470,00
-35.531,471.316,10
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)197.397,41234.244,98
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-511,97580,95
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)159,703.322,59
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.096,0915.119,68
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0036.771,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.743,8255.794,22
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)199.141,23262.392,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)199.141,23290.039,20
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)42.715,8567.498,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως42.715,8567.498,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας30.188,2016.044,29
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.527,6551.454,63
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.527,6551.454,63
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα82,7582,75109,32109,32
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα49.457,9749.457,97-49.375,220,010,01109,31
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-36.847,5751.563,94
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων452,33399,13
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος452,330,00399,130,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-36.847,5751.563,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-36.847,5751.563,94
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.316,101.473,77
-35.531,4753.037,71
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,0013.023,59
Ζημίες εις νέο-35.531,4740.014,12
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.927,02
2. Πρώτο μέρισμα0,0036.771,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,001.316,10
0,0040.014,12
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ Α. ΙΩΑΝΝΑ
ΑΔΤ Ξ111333
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ593460
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ACCOUNTANTAS AE-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ. 045992538 Ο.Ε.Ε.0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,