999954139

GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 4614901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
GO SAFE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 4614901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.552,951.552,580,371.552,951.552,580,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός37,9734,883,0937,9734,883,09
5. Μεταφορικά Μέσα3.000,002.950,0050,003.000,002.950,0050,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός30.893,5430.524,54369,0030.572,4030.524,5447,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)33.931,5133.509,42422,0933.610,3733.509,42100,95
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)422,09100,95
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα20.032,7312.784,24
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες55.764,0947.789,13
11. Χρεώστες διάφοροι4.774,8611.193,59
60.538,9558.982,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.229,108.397,18
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.633,216.685,14
9.862,3115.082,32
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)90.433,9986.849,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 834,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο25020,0025.020,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό5.644,745.264,67
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,005.144,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)30.664,7435.428,97
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις766,360,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές28.774,4020.004,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη5.826,540,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί603,090,00
11. Πιστωτές διάφοροι24.221,3231.516,73
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)59.425,3551.521,63
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)90.856,4586.950,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)90.856,4586.950,60
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)233.579,40107.048,52
Μείον: Κόστος πωλήσεων192.209,4678.174,95
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως41.369,9428.873,57
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,0073,50
ΣΥΝΟΛΟ41.369,9428.947,07
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.896,753.721,51
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως20.848,5129.745,2617.816,3221.537,83
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.624,687.409,24
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα193,300,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως11.817,987.409,24
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα766,36766,36-766,3664,6564,65-64,65
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)11.051,627.344,59
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,00700,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,00700,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων11.051,627.344,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως11.051,627.344,59
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος3.450,231.929,54
Κέρδη προς διάθεση7.601,395.415,05
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό380,07270,75
2. Πρώτο μέρισμα7.221,32
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5.144,30
7.601,395.415,05
ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧ/ΤΗΣ - ΕΤΑΙΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
ΑΑ 021900Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΗ 039544

Tags: , , , ,