998644809

GPK ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 62102/01/Β/06/661
Γ.Ε.ΜΗ.: 7284401000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
GPK ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62102/01/Β/06/661 - Γ.Ε.ΜΗ. 7284401000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.702,772.702,772.702,772.702,77
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.048.651,701.048.651,701.048.651,701.048.651,70
3. Κτίρια και τεχνικά έργα291.431,32291.431,310,010,010,01
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.340.083,02291.431,311.048.651,711.048.651,711.048.651,71
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις200,00200,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.048.851,711.048.851,71
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι80,5080,50
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο554,688.005,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας48.694,9633.067,45
49.249,6441.072,64
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)49.330,1441.153,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 43.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.290.000,001.290.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο10.240,3546.914,65
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-250.742,42-297.657,07
-240.502,07-250.742,42
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)1.049.497,931.039.257,58
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές0,00742,92
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.386,692.707,12
11. Πιστωτές διάφοροι50.000,0050.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)51.386,6953.450,04
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.100.884,621.092.707,62
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.100.884,621.092.707,62
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)34.749,0071.428,56
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως34.749,0071.428,56
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως1.317,5790,00
ΣΥΝΟΛΟ36.066,5771.518,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας25.826,2224.540,48
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.240,3546.978,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως10.240,3546.978,08
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,0067,9367,93
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,000,000,00131,36131,36-63,43
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)10.240,3546.914,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων0,000,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος0,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων10.240,3546.914,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως10.240,3546.914,65
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-250.742,42-297.657,07
-240.502,07-250.742,42
Ζημίες εις νέο-240.502,07-250.742,42
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗΣ
ΑΔΤ: ΑΑ 061336
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ
ΑΔΤ: Ρ 111866
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΔΤ: AH 039544

Tags: , , , ,