094503322

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 40439/01ΔΤ/Β/98/24
Γ.Ε.ΜΗ.: 002868901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 15 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 40439/01ΔΤ/Β/98/24 - Γ.Ε.ΜΗ. 002868901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως12.583,6212.583,620,0012.853,6212.853,620,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα79.268,2038.973,5340.294,6779.268,2031.046,7148.221,49
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός682,88682,850,03682,88682,850,03
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)79.951,0839.656,3840.294,7079.951,0831.729,5648.221,52
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις293,47293,47
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)40.588,1748.514,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα142.668,69142.668,69
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων430.000,00430.437,89
572.668,69573.106,58
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες90.000,0090.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι792,31768,16
90.792,3190.768,16
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο844,432.169,76
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας1.330,051.330,05
2.174,483.499,81
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)665.635,48667.374,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 33.334,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.000.020,001.000.020,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-12.133,41-289.640,99
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-394.840,12-105.199,13
-406.973,53-394.840,12
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)593.046,47605.179,88
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές110.045,63110.000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων5,385,38
11. Πιστωτές διάφοροι3.126,17704,28
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)113.177,18110.709,66
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)706.223,65715.889,54
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)706.223,65715.889,54
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.745,00
ΣΥΝΟΛΟ7.745,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.133,4116.965,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.133,41-9.220,99
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-12.133,41-9.220,99
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα420,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες280.000,00280.420,00-280.420,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-12.133,41-289.640,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων7.926,827.926,82
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος7.926,820,007.926,820,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-12.133,41-289.640,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-12.133,41-289.640,99
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-394.840,12-105.199,13
-406.973,53-394.840,12
Ζημίες εις νέο-406.973,53-394.840,12
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ &ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ Ξ302868
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΤΣΑΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΔΤ ΑΚ117424
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΟΝΔΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΔΤ ΑΖ591383

Tags: , , , ,