800418500

HYDRO SOLAR Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενέργεια-Καύσιμα-Περιβάλλον

Γ.Ε.ΜΗ.: 121385901000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
HYDRO SOLAR Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 121385901000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.962,001.961,970,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως407,00406,980,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός743.124,5973.678,08669.446,51
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.564,191.843,651.720,54
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)746.688,7875.521,73671.167,05
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)671.167,05
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες155.422,63
11. Χρεώστες διάφοροι1.165,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο194,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας29.669,60
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)186.452,04
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 9.700,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο97.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-35.076,53
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)61.923,47
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές214,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων723.248,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-7.608,39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)715.854,51
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού79.841,16
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)857.619,14
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως46.609,99
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)857.619,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (18.6.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)194.208,24
Μείον: Κόστος πωλήσεων89.678,08
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως104.530,16
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας62.974,80
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως15.743,7078.718,50
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως25.811,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα56.608,24-56.608,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-30.796,58
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα230,00230,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα138,30138,3091,70
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-30.704,88
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-30.704,88
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-30.704,88
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος4.371,65
Ζημίες εις νέο-35.076,53
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Φ382066
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
AB661713
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,