099346024

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ. ΚΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΑΡΔΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υγεία-Ιατρική

Γ.Ε.ΜΗ.: 0033500433000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ. ΚΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤ. ΜΠΑΡΔΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 0033500433000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως6.569,905.694,34875,566.569,905.101,781.468,12
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως400,00399,990,01
6.969,906.094,33875,576.569,905.101,781.468,12
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα29.158,9019.242,649.916,2629.158,9018.549,8810.609,02
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός104.491,7182.455,4322.036,28104.491,7176.581,1127.910,60
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός62.359,2560.586,241.773,0160.001,5556.728,683.272,87
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)196.009,86162.284,3133.725,55193.652,16151.859,6741.792,49
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις29,3529,35
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)33.754,9041.821,84
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες305.325,96302.587,49
11. Χρεώστες διάφοροι5.830,0318.271,43
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων192,88
311.348,87320.858,92
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο331.462,85194.957,47
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας188.514,914.842,74
519.977,76199.800,21
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)831.326,63520.659,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο55.080,0055.080,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού777,76777,76
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό29.941,9822.895,42
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο568.682,69434.798,15
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)654.482,43513.551,33
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές15.341,6517.677,03
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.204,0426.037,16
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.163,085.757,77
11. Πιστωτές διάφοροι1.073,42925,80
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)25.782,1950.397,76
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού185.692,48
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)865.957,10563.949,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)865.957,10563.949,09
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)500.970,88431.430,11
Μείον: Κόστος πωλήσεων220.063,02190.146,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως280.907,86241.283,53
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως6.719,82
ΣΥΝΟΛΟ280.907,86248.003,35
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας85.181,1895.387,99
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως195.726,68152.615,36
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα612,1534,50
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα106,87505,2891,67-57,17
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως196.231,96152.558,19
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα403,2512,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων4.560,004.963,25-4.963,254.651,684.663,68-4.663,68
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)191.268,71147.894,51
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων11.417,1917.154,34
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος11.417,190,0017.154,340,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων191.268,71147.894,51
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως191.268,71147.894,51
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.434.798,15323.209,94
626.066,86471.104,45
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος50.337,6130.433,24
Κέρδη προς διάθεση575.729,25440.671,21
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό7.046,565.873,06
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο568.682,69434.798,15
575.729,25440.671,21
ΚΕΡΚΥΡΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΝΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΑΔΤ 414524Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\' ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,