998536720

ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ ΑΞΕΓΤΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64249/02/B/07/81
Γ.Ε.ΜΗ.: 044842807000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ ΑΞΕΓΤΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64249/02/B/07/81 - Γ.Ε.ΜΗ. 044842807000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως13.296,823.324,209.972,6213.296,822.659,3610.637,46
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου29.442,437.360,6022.081,8329.442,435.888,4823.553,95
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως43.355,6211.856,5631.499,0643.355,629.491,1133.864,51
86.094,8722.541,3663.553,5186.094,8718.038,9568.055,92
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα10.037,3910.037,3910.037,3910.037,39
3. Κτίρια και τεχνικά έργα210.433,4228.797,63181.635,79210.433,4222.484,63187.948,79
5. Μεταφορικά Μέσα5.250,003.262,501.987,505.250,002.475,002.775,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός44.093,8438.228,985.864,8644.093,8430.414,5313.679,31
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές59.500,0059.500,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)329.314,6570.289,11259.025,54269.814,6555.374,16214.440,49
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις575,00575,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)259.600,54215.015,49
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.6.305,686.305,68
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων2.118,611.618,61
8.424,297.924,29
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες112,71112,71
11. Χρεώστες διάφοροι4.508,833.238,01
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων12.118,6911.615,29
16.740,2314.966,01
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο355,589.188,05
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας63.120,94
355,5872.308,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)25.520,1095.199,29
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-89.907,89-63.193,74
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)210.092,11236.806,26
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών116.967,96116.967,96
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.613,361.613,36
2. Γραμμάτια πληρωτέα17.171,7017.171,70
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων1,84
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.827,185.568,09
11. Πιστωτές διάφοροι143,33
21.614,0824.496,48
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)138.582,04141.464,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)348.674,15378.270,70
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)348.674,15378.270,70
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)26.450,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων2.241,94
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.208,06
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας25.403,454.555,13
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως20.064,1324.619,26
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.403,45-411,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-25.403,45-411,20
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.310,701.310,70-1.310,70902,06902,06-902,06
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-26.714,15-1.313,26
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων19.417,3620.398,89
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος19.417,360,0020.398,890,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-26.714,15-1.313,26
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-26.714,15-1.313,26
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-63.193,74-61.880,48
-89.907,89-63.193,74
Ζημίες εις νέο-89.907,89-63.193,74
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΙΝΗΣ
ΑΔΤ.ΑΚ 693836
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΑΠΑΘΩΜΑ
ΑΔΤ.ΑΚ 693840
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΙΔΟΜΕΝΕΥΣ ΓΚΙΝΗΣ
ΑΔΤ.ΑΚ 693839

Tags: , , , ,