094104034

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 12770/92/Β/86/155
Γ.Ε.ΜΗ.: 123243033000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 12770/92/Β/86/155 - Γ.Ε.ΜΗ. 123243033000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως9.444,525.402,204.042,326.568,154.388,122.180,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα173.041,43173.041,43173.041,43173.041,43
3. Κτίρια και τεχνικά έργα777.032,36625.320,35151.712,01777.032,36617.567,65159.464,71
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός32.612,9427.479,525.133,4232.612,9425.629,526.983,42
5. Μεταφορικά Μέσα14.853,6814.096,42757,2614.853,6813.909,85943,83
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός120.891,9985.437,9935.454,00118.151,6075.105,1343.046,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.118.432,40752.334,28366.098,121.115.692,01732.212,15383.479,86
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις291,60291,60
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)366.389,72383.771,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.13,3011,45
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες28.667,6034.172,46
11. Χρεώστες διάφοροι41.407,5851.658,70
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων664,06
70.739,2485.831,16
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο148.291,07205.888,35
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.792,078.545,32
151.083,14214.433,67
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)221.835,68300.276,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 15.680,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο460.208,00460.208,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων1,371,37
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού110.176,66110.176,66
110.178,03110.178,03
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο45.814,5735.480,23
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-95.678,86-131.159,09
-49.864,29-95.678,86
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων128.500,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+AV+AVI)520.521,74603.207,17
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές32.108,4231.488,51
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων31.783,54
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη34.851,9418.540,12
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.183,511.208,43
11. Πιστωτές διάφοροι602,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)71.745,9883.020,60
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)592.267,72686.227,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)592.267,72686.227,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)248.473,91206.035,27
Μείον: Κόστος πωλήσεων124.283,48130.942,66
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως124.190,4375.092,61
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως7.265,76
ΣΥΝΟΛΟ124.190,4382.358,37
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας46.064,7226.674,43
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.456,0652.520,781.320,0027.994,43
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.669,6554.363,94
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.198,48-2.198,485.801,49-5.801,49
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως69.471,1748.562,45
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.261,675.261,67-5.261,672.725,922.725,92-2.725,92
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)64.209,5045.836,53
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων21.136,2135.804,09
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος21.136,210,0035.804,090,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων64.209,5045.836,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως64.209,5045.836,53
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-95.678,86-131.159,09
-31.469,36-85.322,56
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος18.231,5510.192,92
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι163,38163,38
Ζημίες εις νέο-49.864,29-95.678,86
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΠΟΥΛΗ ΑΝΘΟΥΛΑ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΔΤ Ν227059
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΔΤ Σ895403
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 375 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,