999776656

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 53522/92/B/03/01
Γ.Ε.ΜΗ.: 34481833000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 53522/92/B/03/01 - Γ.Ε.ΜΗ. 34481833000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα3.000,00330,002.670,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.572,59749,472.823,123.572,59142,713.429,88
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)6.572,591.079,475.493,123.572,59142,713.429,88
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)5.493,123.429,88
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα69.971,95164.833,01
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες185,54
11. Χρεώστες διάφοροι70,40131.435,51
255,94131.435,51
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο21,3549,01
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας51.244,71182.965,21
51.266,06183.014,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)121.493,95479.282,74
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων299,36
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.940,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο147.000,00147.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
2. Αποθεματικά καταστατικού9.753,059.753,05
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-39.525,06-12.067,28
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-11.132,60-37.065,32
-50.657,66-49.132,60
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)106.095,39107.620,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές5.446,438.492,48
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.946,20
4. Προκαταβολές πελατών360.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη180,00121,81
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί325,43
11. Πιστωτές διάφοροι15.564,612.206,25
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)21.191,04375.092,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)127.286,43482.712,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία11.478,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)127.286,43482.712,62
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων11.478,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.885.315,94
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.831.044,32
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως54.271,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας5.975,4112.120,20
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως87.652,3293.627,73
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-39.356,11-12.120,20
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα599,3052,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα752,25-152,95
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-39.509,06-12.067,28
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα16,0016,00-16,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-39.525,06-12.067,28
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων936,76142,71
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος936,760,00142,710,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-39.525,06-12.067,28
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-39.525,06-12.067,28
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-11.132,60-37.065,32
-50.657,66-49.132,60
Ζημίες εις νέο-50.657,66-49.132,60
ΚΕΡΚΥΡΑ, 14 ΜΑΪΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 298272
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΝΑΛΑ
ΑΔΤ ΑΕ294968
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 25398Α

Tags: , , , ,