094294347

ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΙΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 31624/92/B/94/20
Γ.Ε.ΜΗ.: 33502133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31624/92/B/94/20 - Γ.Ε.ΜΗ. 33502133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα78.638,2978.638,2978.638,2978.638,29
3. Κτίρια και τεχνικά έργα209.697,33181.551,6728.145,66209.697,33173.163,7736.533,56
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός107.652,10107.650,451,65107.652,10107.650,451,65
5. Μεταφορικά Μέσα141.805,42141.805,330,09
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός405.787,98405.738,9449,04405.787,98405.738,9449,04
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)801.775,70694.941,06106.834,64943.581,12828.358,49115.222,63
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις3.919,243.919,24
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)110.753,88119.141,87
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.690,005.800,00
11. Χρεώστες διάφοροι748.536,00697.357,15
752.226,00703.157,15
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές61.276,6061.276,60
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο18,8521,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας116,42447,04
135,27468,13
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)813.637,87764.901,88
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων498,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 141.920,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.419.200,001.419.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά22,3022,30
6. Αποθεματικό για ίδιες μετοχές0,000,00
22,3022,30
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-26.653,73-24.230,46
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-646.024,48-705.794,02
-672.678,21-730.024,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)746.544,09689.197,82
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.811,333.919,20
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων170.193,72191.317,32
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη115,2028,80
11. Πιστωτές διάφοροι3.727,4179,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)177.847,66195.344,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)924.391,75884.542,14
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)924.391,75884.542,14
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)661.269,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων601.702,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως59.566,82
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.400,00800,00
ΣΥΝΟΛΟ2.400,0060.366,82
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας17.664,5815.225,76
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως53.968,9169.194,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.264,58-8.827,85
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα24,92273,62
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα14.317,92-14.293,0019.320,94-19.047,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-29.557,58-27.875,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη2.999,912.999,914.999,994.999,99
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα96,0696,062.903,851.355,281.355,283.644,71
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-26.653,73-24.230,46
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.387,9010.489,91
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.387,900,0010.489,910,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-26.653,73-24.230,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-26.653,73-24.230,46
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-646.024,48-705.794,02
-672.678,21-730.024,48
Ζημίες εις νέο-672.678,21-730.024,48
ΚΕΡΚΥΡΑ, 15 ΜΑΪΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ298272
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ757398
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ825940 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 25398 Α

Tags: , , , ,