095411321

ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΙΚΗ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 46154022000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΧΘΥΟΕΥΒΟΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 46154022000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός869.366,69830.025,4939.341,20860.594,09821.790,3238.803,77
5. Μεταφορικά Μέσα110.813,75108.449,262.364,49110.813,75107.321,263.492,49
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός27.675,7027.675,090,6127.675,7027.675,090,61
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.007.856,14966.149,8441.706,30999.083,54956.786,6742.296,87
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις158.900,00159.300,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.368,345.368,34
164.268,34164.668,34
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)205.974,64206.965,21
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα675.916,69567.162,16
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.65.518,2524.868,50
741.434,94592.030,66
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες750.302,48530.917,33
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)95.000,0095.000,00
11. Χρεώστες διάφοροι80.230,9357.063,34
925.533,41682.980,67
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο396.637,24283.194,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.002,5547.846,74
400.639,79331.041,70
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)2.067.608,141.606.053,03
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων360,56506,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο484.800,00484.800,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό88.135,7886.566,32
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο2.256,61207.436,92
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)575.192,39778.803,24
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις6.354,136.354,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές529.079,49946.776,07
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)860.000,000,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων45.892,7651.054,98
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη4.017,9013.219,82
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.423,518.794,86
10. Μερίσματα πληρωτέα235.000,000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.682.413,661.019.845,73
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα9.983,168.521,28
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)2.273.943,341.813.524,38
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)2.273.943,341.813.524,38
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.101.320,101.096.813,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων962.102,93855.249,79
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως139.217,17241.563,41
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως2.605,05
ΣΥΝΟΛΟ139.217,17244.168,46
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας45.289,4557.789,42
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως48.160,3493.449,7957.094,94114.884,36
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως45.767,38129.284,10
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,981,23
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.552,33-2.551,354.653,42-4.652,19
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως43.216,03124.631,91
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)43.216,03124.631,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων9.363,1735.522,96
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος9.363,170,0035.522,960,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων43.216,03124.631,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως43.216,03124.631,91
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.207.436,92114.141,14
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-926,15
250.652,95237.846,90
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος11.826,8825.499,68
Κέρδη προς διάθεση238.826,07212.347,22
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.569,464.910,30
2. Πρώτο μέρισμα235.000,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο2.256,61207.436,92
238.826,07212.347,22
ΜΑΡΜΑΡΙ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΔΤ Λ887833
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Ι889700
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ489172

Tags: , , , ,