095557440

ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε

ΔΟΥ: ΚΥΜΗΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΙΧΘΥΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες

Γ.Ε.ΜΗ.: 46157622000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΙΧΘΥΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΡΜΑΡΙΟΥ Ε.Π.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 17 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 46157622000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις11.987,5711.987,520,0511.987,5711.987,520,05
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα39.319,140,0039.319,1439.319,140,0039.319,14
3. Κτίρια και τεχνικά έργα293.813,06293.812,960,10293.813,06293.168,62644,44
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός338.660,76332.599,596.061,17333.360,76330.243,713.117,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός43.960,6543.682,43278,2243.932,2843.191,62740,66
715.753,61670.094,9845.658,63710.425,24666.603,9543.821,29
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)727.741,18682.082,5045.658,68722.412,81678.591,4743.821,34
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις7.336,767.336,76
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.760,821.760,82
9.097,589.097,58
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)54.756,2652.918,92
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.3.442,920,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες148.486,89120.850,64
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου16.751,5913.137,41
11. Χρεώστες διάφοροι8.335,320,00
173.573,80133.988,05
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο75.742,5566.285,20
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας29.252,257.209,41
104.994,8073.494,61
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)282.011,52207.482,66
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων379,95379,95
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο316.800,00316.800,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-15.520,31-63.589,29
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)301.279,69253.210,71
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές6.625,612.479,84
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)1.617,452.271,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη23.597,86624,15
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.931,102.146,86
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)35.772,027.522,41
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα96,0248,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)337.147,73260.781,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)337.147,73260.781,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)167.166,7387.582,81
Μείον: Κόστος πωλήσεων97.032,9484.414,81
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως70.133,793.168,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.594,228.108,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως58.539,57-4.940,56
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα33,00-33,0084,00-84,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως58.506,57-5.024,56
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα18,4418,44-18,44152,36152,36-152,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)58.488,13-5.176,92
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων3.491,0310.470,43
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος3.491,030,0010.470,430,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων58.488,13-5.176,92
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως58.488,13-5.176,92
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-59.920,71-54.743,79
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-3.668,58-3.668,58
-5.101,16-63.589,29
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος10.419,15
Ζημίες εις νέο-15.520,31-63.589,29
ΜΑΡΜΑΡΙ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΠΑΛΛΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΑΔΤ ΑΕ485382
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΚ002044
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΠΑΜΠΑΝΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΗ489172

Tags: , , , ,