999491208

Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το χονδρικό εμπόριο πρώτων υλών σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής.-
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66128/12/B/08/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 46607222000 - ΑΦΜ 999491208
ΕΔΡΑ: ΔΗΜ.ΑΝΤ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 177, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
Κ. ΜΠΑΚΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66128/12/B/08/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 46607222000 - ΑΦΜ 999491208
ΕΔΡΑ: ΔΗΜ.ΑΝΤ.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 177, ΧΑΛΚΙΔΑ 34100
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως38.697,9418.826,7119.871,2338.697,9415.363,2723.334,67
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως42.857,3241.262,511.594,8142.857,3239.261,963.595,36
81.555,2660.089,2221.466,0481.555,2654.625,2326.930,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα200.000,00200.000,00200.000,00200.000,00
5. Μεταφορικά Μέσα38.948,0135.948,632.999,3838.948,0132.016,976.931,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός82.942,4471.351,7111.590,7379.056,2263.883,7115.172,51
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές44.615,8244.615,8244.615,8244.615,82
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)366.506,27107.300,34259.205,93362.620,0595.900,68266.719,37
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις420,00420,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.161,904.793,70
4.581,905.213,70
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)263.787,83271.933,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα210.382,10203.431,63
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες602.992,00639.895,51
Μείον: Προβλέψεις10.044,53592.947,4710.044,53629.850,98
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου3.200,00
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση6.590,006.590,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου10.332,19
- Στις τράπεζες για είσπραξη20.435,64
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)23.000,0023.000,00
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως237.957,74195.742,64
11. Χρεώστες διάφοροι54.894,2359.675,36
928.921,63935.294,62
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.504,626.397,19
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας20.688,1064.829,80
25.192,7271.226,99
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.164.496,451.209.953,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων779,79
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο300.000,00300.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό28.444,4625.802,20
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο241.682,89195.872,25
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)570.127,35521.674,45
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές386.657,67494.877,59
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)181.946,23256.218,43
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων204.124,76190.065,01
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη40.065,4936.757,20
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.236,7210.003,45
11. Πιστωτές διάφοροι50.858,17
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)877.889,04987.921,68
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.733,93
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.449.750,321.509.596,13
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.449.750,321.509.596,13
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.971.300,762.015.736,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.510.486,161.516.571,99
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως460.814,60499.164,96
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.005,3323.269,66
ΣΥΝΟΛΟ463.819,93522.434,62
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας74.547,0962.208,36
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως298.188,38372.735,47324.856,56387.064,92
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως91.084,46135.369,70
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα86,571.254,36
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα16.247,73-16.161,1610.622,16-9.367,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως74.923,30126.001,90
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1,141,1470,1870,18
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα823,04315,05
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες1.193,104.260,70
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.495,623.511,76-3.510,6255,004.630,75-4.560,57
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)71.412,68121.441,33
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων16.863,6529.733,59
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος16.863,650,0029.733,590,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων71.412,68121.441,33
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως71.412,68121.441,33
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.195.872,25107.130,69
267.284,93228.572,02
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος22.959,7827.842,12
Κέρδη προς διάθεση244.325,15200.729,90
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.642,264.857,65
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο241.682,89195.872,25
244.325,15200.729,90
ΧΑΛΚΙΔΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β.ΜΠΑΚΡΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ 331434
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΙΚΗ Κ .ΜΠΑΚΡΗ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 580470
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Β. ΤΣΙΜΠΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 986129

Tags: , , , ,