094294138

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΓΕΙΝ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υγεία-Ιατρική
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 27784/92/B/92/14
Γ.Ε.ΜΗ.: 33625733000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΓΕΙΝ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 27784/92/B/92/14 - Γ.Ε.ΜΗ. 33625733000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι196.704,91196.704,91
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ)196.704,91196.704,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
11. Πιστωτές διάφοροι196.704,91196.704,91
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)196.704,91196.704,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Δ)196.704,91196.704,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Γ)196.704,91196.704,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (31.12.2012 - 30.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.318,56
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.318,56
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,85
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.317,71
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-3.317,71
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-3.317,71
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-3.317,71
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-96.765,38-93.447,67
-96.765,38-96.765,38
Ζημίες εις νέο-96.765,38-96.765,38
ΚΕΡΚΥΡΑ, 28 ΜΑΪΟΥ 2014
Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ
ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ
ΑΔΤ ΑΖ757398
Ο ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ298272
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 25398Α

Tags: , , , ,