998102800

ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 66640/01/B/08/470
Γ.Ε.ΜΗ.: 8370601000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΚΕΡΑΜΕΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 66640/01/B/08/470 - Γ.Ε.ΜΗ. 8370601000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.444,672.444,640,032.444,672.444,640,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως11.000,003.873,227.126,786.600,003.204,663.395,34
13.444,676.317,867.126,819.044,675.649,303.395,37
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές343.168,28343.168,28323.695,65323.695,65
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)343.168,28343.168,28323.695,65323.695,65
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)343.168,28323.695,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες28.628,6513.584,05
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων60.000,0060.000,00
88.628,6573.584,05
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο5.269,784.909,04
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.401,277.443,90
7.671,0512.352,94
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)96.299,7085.936,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.060.000,00660.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-714.599,97-674.273,40
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)345.400,03-14.273,40
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές4.955,6834.789,99
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη13.184,6612.657,10
11. Πιστωτές διάφοροι83.054,42379.854,42
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)101.194,76427.301,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)446.594,79413.028,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)446.594,79413.028,11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)192.827,76206.528,92
Μείον: Κόστος πωλήσεων200.676,58222.103,29
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-7.848,82-15.574,37
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας35.188,0337.425,94
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-43.036,85-53.000,31
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα4.563,781.862,16
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα743,103.820,68311,011.551,15
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-39.216,17-51.449,16
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.110,401.110,40-1.110,404,504,50-4,50
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-40.326,57-51.453,66
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-40.326,57-51.453,66
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-40.326,57-51.453,66
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-674.273,40-622.819,74
-714.599,97-674.273,40
Ζημίες εις νέο-714.599,97-674.273,40
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΑ193273
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΝΙΑ
ΑΔΤ Σ 682516
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 507273

Tags: , , , ,