094361200

ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜ.ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Μεταποιητικές δραστηριότητες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 28625/03/Β/93/28
Γ.Ε.ΜΗ.: 121767507000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΚΩΝ. & ΙΩΑΝ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 20 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28625/03/Β/93/28 - Γ.Ε.ΜΗ. 121767507000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως3.165,293.165,280,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα294.744,00294.744,00294.744,00294.744,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.322.298,691.349.593,65972.705,042.322.298,691.349.593,65972.705,04
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.263.187,801.123.947,64139.240,161.263.182,801.115.947,64147.235,16
5. Μεταφορικά Μέσα83.937,9961.902,9722.035,0283.937,9959.239,9424.698,05
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός151.379,52148.079,053.300,47151.379,52147.049,014.330,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)4.115.548,002.683.523,311.432.024,694.115.543,002.671.830,241.443.712,76
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις5.006,346.930,57
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.437.031,031.450.643,33
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα4.358,326.691,31
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα40.525,8952.753,45
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.316.119,00393.377,19
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων3.346,63
361.003,21456.168,58
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες257.796,01317.198,89
Μείον: Προβλέψεις64,99257.731,025.081,00312.117,89
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου17.400,0020.700,00
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου14.887,2523.899,16
- Στις τράπεζες για είσπραξη77.403,8092.291,05226.902,33250.801,49
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)6.600,006.188,00
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες46.793,9546.793,95
11. Χρεώστες διάφοροι16.080,4116.164,78
436.896,43652.766,11
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.134,812.210,73
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.975,0155.178,31
13.109,8257.389,04
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)811.009,461.166.323,73
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων3.219,326.031,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 435.900,00 μετοχές των 2,50 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.089.750,001.167.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων103,83103,83
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού12.470,0039.725,00
12.573,8339.828,83
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό130.210,23130.210,23
2. Αποθεματικά καταστατικού96.955,2596.955,25
227.165,48227.165,48
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-516.872,65-482.618,96
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)812.616,66952.125,35
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών283.954,82161.344,07
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές65.004,2158.798,50
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)50.000,00125.327,06
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων668.149,55863.244,62
4. Προκαταβολές πελατών0,006.369,45
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη15.770,2532.958,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί11.309,5324.343,64
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση47.600,00114.957,96
10. Μερίσματα πληρωτέα0,000,00
11. Πιστωτές διάφοροι290.190,59252.692,00
1.148.024,131.478.691,23
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)1.431.978,951.640.035,30
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα6.664,2130.838,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.251.259,822.622.999,04
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία0,0078.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,009.553,15
0,0087.553,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.251.259,822.622.999,05
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων0,0078.000,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως0,009.553,15
0,0087.553,15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.256.187,741.827.972,45
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.012.722,841.668.591,51
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως243.464,90159.380,94
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,00918,05
ΣΥΝΟΛΟ243.464,90160.298,99
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας99.078,22204.486,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως113.545,94212.624,17230.468,30434.955,18
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως30.840,73-274.656,19
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα582,202.264,75
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα83.893,32-83.311,12110.239,81-107.975,06
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-52.470,39-382.631,25
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα27.255,0027.225,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,000,00
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων483,5927.738,594.368,5331.593,53
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.130,032.272,94
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,000,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων1.110,9220.419,12
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους6.280,949.521,8918.216,709.000,0031.692,06-98,53
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-34.253,69-382.729,78
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων11.693,07299.535,64
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος11.693,070,00299.535,640,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-34.253,69-382.729,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-34.253,69-382.729,78
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-482.618,96-99.889,18
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,000,00
-516.872,65-482.618,96
Ζημίες εις νέο-516.872,65-482.618,96
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΜΑΡΚΟΣ Κ. ΓΑΒΑΛΑΣ
Χ 109400
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ
ΑΕ 526245
Ο Προιστάμενος Λογιστηρίου
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΑΡ.ΑΔ. ΟΕΕ 0010165 Α\\' ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘEΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» , οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 97.900 περίπου, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της παρούσης χρήσης αυξημένα κατά 3.350 € περίπου ενώ των προηγουμένων αντίστοιχα κατά 94.550 € περίπου. 2. Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις από 2010 έως 2013. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται 3. .Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), σε προηγούμενες χρήσεις, δεν είχαν διενεργηθεί, αποσβέσεις επί μεταφορικών μέσων και επίπλων και λοιπού εξοπλισμού. συνολικού ποσού ευρώ 104.000 περίπου , με συνέπεια η αξία των ανωτέρω ενσωμάτων παγίων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 4. Στους λογαριασμούς του Κυκλοφορούντος ενεργητικού, «Πελάτες», «Επιταγές σε καθυστέρηση» και «Επισφαλείς –Επίδικοι πελάτες» περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 211.700 περίπου. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρία πρόβλεψη ποσού ευρώ 6.280 υπολείπεται κατά ευρώ 205.420 περίπου του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από τους ανωτέρω Λογαριασμούς να εμφανίζεται αυξημένη , τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αντίστοιχα μειωμένα κατά ευρώ 205.420 περίπου. 5. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), κατά την κλειόμενη χρήση, δεν διενεργήθηκαν αποσβέσεις επί των ενσωμάτων παγίων στοιχείων ποσού ευρώ 154.500, με συνέπεια η αξία των ενσωμάτων παγίων και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 154.500 € , ενώ τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται μειωμένα ισόποσα. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από επιπτώσεις των θεμάτων υπο στοιχεία 1,3,4 και 5 και τις πιθανές επιπτώσεις του υπο στοιχεία 2 θέματος, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Tags: , , , ,