999778270

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό

Γ.Ε.ΜΗ.: 124182399000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ-ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΚΕΝΩΣΗΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 12 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 124182399000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός8.550,008.550,00
5. Μεταφορικά Μέσα1.450,001.274,99175,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός6.035,041.680,194.354,85
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)16.035,042.955,1813.079,86
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)13.079,86
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι2.163,73
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο24.263,32
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)26.427,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο21.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
2. Αποθεματικά καταστατικού7.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο3.853,68
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)31.853,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές251,89
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη7.016,83
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί384,51
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)7.653,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)39.506,91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)39.506,91
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)309.707,58
Μείον: Κόστος πωλήσεων303.641,02
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.066,56
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως33.033,32
ΣΥΝΟΛΟ39.099,88
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας8.747,60
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως23.100,2831.847,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.252,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως7.252,00
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)7.252,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων7.252,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως7.252,00
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος2.078,24
Κέρδη προς διάθεση5.173,76
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο5.173,76
5.173,76
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014


Tags: , , , ,