094509180

ΚΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΚΩΧΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ0,00
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.627,970,004.627,97
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως108.124,59108.124,570,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις4.627,96-4.627,96
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα756.547,940,00756.547,94
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση0,000,000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.203.441,49855.635,95347.805,54
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.904,621.904,610,01
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές0,000,000,00
1.961.894,05857.540,561.104.353,49
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.961.894,05862.168,521.099.725,53
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις346,30
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)1.100.071,83
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι78.418,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο938,27
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)79.356,29
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο1.220.638,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο0,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων240,08
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
3. Ειδικά αποθεματικά705,43
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-186.571,93
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων141.101,17
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)1.176.112,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών5.000,00
Μείον Μη δεδουλευμένοι Τόκοι0,00
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές437,76
Μείον: Μη δεδουλευμένοι τόκοι0,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.505,60
2.943,36
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)7.943,36
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.184.056,11
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.184.056,11
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)0,00
Μείον: Κόστος πωλήσεων0,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως0,00
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως69.634,34
ΣΥΝΟΛΟ69.634,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας59.998,88
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως0,0059.998,88
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.635,46
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως9.635,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,000,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,00
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)9.635,46
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων44.271,72
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος44.271,720,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων9.635,46
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως9.635,46
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-196.207,39
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00
-186.571,93
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,00
Ζημίες εις νέο-186.571,93
ΑΘΗΝΑ, ΓΛΥΦΑΔΑ, 15 ΜΑΪΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ/Σ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΑΧΡΙ ΜΟΥΝΙΡΑ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ


Tags: , , , ,