094168539

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Β
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 15971/92/B/87/23
Γ.Ε.ΜΗ.: 124119333000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟΡΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ BINZAN INN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15971/92/B/87/23 - Γ.Ε.ΜΗ. 124119333000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.997,011.997,010,001.997,011.997,010,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως5.903,314.947,30956,015.903,314.788,301.115,01
7.900,326.944,31956,017.900,326.785,311.115,01
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα215.425,60215.425,60215.425,60215.425,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.354.064,241.198.831,48155.232,761.354.064,241.176.161,68177.902,56
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός149.839,46149.836,193,27149.839,46149.836,193,27
5. Μεταφορικά Μέσα30.809,1230.808,111,0130.809,1230.808,111,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός456.839,82449.995,646.844,18455.770,05446.860,538.909,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.206.978,241.829.471,42377.506,822.205.908,471.803.666,51402.241,96
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.141,00586,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)378.647,82402.827,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.110,86111,75
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες23.666,86128.906,54
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου1.200,00
11. Χρεώστες διάφοροι13.857,7021.601,54
37.524,56151.708,08
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο808.438,60711.985,64
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας526,99430,88
808.965,59712.416,52
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)846.601,01864.236,35
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 31.300,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο939.000,00939.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό12.631,9712.631,97
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο32.388,8750.262,32
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)984.020,841.001.894,29
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές79.625,98113.020,23
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)32.628,3638.306,20
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων31.639,9230.755,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη6.810,8415.156,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί84.070,8069.046,92
11. Πιστωτές διάφοροι7.408,10
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)242.184,00266.285,03
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.226.204,841.268.179,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.226.204,841.268.179,32
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)186.385,26155.462,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων141.554,24150.470,09
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως44.831,024.992,74
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας29.818,6068.018,75
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως2.575,3232.393,921.270,9069.289,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.437,10-64.296,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα3.730,50-3.730,503.823,72-3.823,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως8.706,60-68.120,63
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.866,15300,00
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων23.713,9026.580,05-26.580,05102,69402,69-402,69
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-17.873,45-68.523,32
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων25.963,9144.004,94
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος25.963,910,0044.004,940,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-17.873,45-68.523,32
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-17.873,45-68.523,32
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.50.262,32118.785,64
32.388,8750.262,32
Κέρδη προς διάθεση32.388,8750.262,32
ΚΕΡΚΥΡΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΩΧΙΟΥ ΑΛΙΚΗ
ΑΔΤ Β228006
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ.
ΖΩΧΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ Ν228006
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\' ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,