094013843

ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 926/01/Β/86/927
Γ.Ε.ΜΗ.: 255101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
50 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΚΥΒΟΣ Α.Ε. ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 50 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 926/01/Β/86/927 - Γ.Ε.ΜΗ. 255101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.850.206,181.850.206,181.850.206,181.850.206,18
3. Κτίρια και τεχνικά έργα746.673,68746.673,670,01746.673,68746.673,670,01
5. Μεταφορικά Μέσα22.720,0121.868,00852,0122.720,0119.596,003.124,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός3.963,693.963,530,168.808,158.807,560,59
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)2.623.563,56772.505,201.851.058,362.628.408,02775.077,231.853.330,79
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.851.058,361.853.330,79
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι36.443,0230.571,89
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3. Λοιπά χρεόγραφα27.239,9027.583,47
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.585,312.005,38
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας102.804,98225.117,41
104.390,29227.122,79
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)168.073,21285.278,15
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 469.680,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.380.859,2079.997,40
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό24.525,1720.148,19
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.567.880,86
24.525,171.588.029,05
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο181.698,10362.535,39
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)1.587.082,472.030.561,84
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη299.284,7444.075,20
11. Πιστωτές διάφοροι124.411,6853.768,75
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)423.696,4297.843,95
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων8.352,6810.203,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)2.019.131,572.138.608,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.019.131,572.138.608,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)170.750,56184.996,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων22.742,4627.141,24
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως148.008,10157.855,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας30.872,1033.100,86
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως117.136,00124.754,70
Πλέον: 2. Έσοδα χρεογράφων8.235,004.938,00
Πλέον: 3. Κέρδη πωλήσεως συμμ/χών & χρεογράφων5.859,47
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα8.659,7016.894,706.890,8517.688,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως134.030,70142.443,02
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)134.030,70142.443,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων2.394,003.408,00
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος2.394,000,003.408,000,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων134.030,70142.443,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως134.030,70142.443,02
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.98.535,39264.193,22
232.566,09406.636,24
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος46.491,0138.924,95
Κέρδη προς διάθεση186.075,08367.711,29
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό4.376,985.175,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο181.698,10362.536,29
186.075,08367.711,29
ΑΘΗΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Η Πρόεδρος & Δ/σα Σύμβουλος
Αγλαΐα Γ. Στύλογλου
ΑΔΤ. Τ. 196349
Η Αντιπρόεδρος
Τατιανή Στ. Στύλογλου
ΑΔΤ. ΑΚ 203816
Ο Συντάξας τον Ισολογισμό
Ευθύμιος Θ. Κουτσόπουλος
ΑΔΤ. Χ. 158790

Tags: , , , ,