999309925

LOGICA ACCOUNTANTS AE

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Οικονομικά-Νομικά-Λογιστικά-Συμβουλευτικές
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 57579/01ΝΤ/Β/04/238
Γ.Ε.ΜΗ.: 122208599000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
LOGICA ACCOUNTANTS AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 57579/01ΝΤ/Β/04/238 - Γ.Ε.ΜΗ. 122208599000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως27.235,5427.235,540,0027.235,5427.235,540,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως29.094,0017.997,2011.096,8029.094,009.674,6019.419,40
56.329,5445.232,7411.096,8056.329,5436.910,1419.419,40
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα247.116,04123.577,87123.538,17246.795,08103.821,43142.973,65
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός3.095,53371,462.724,073.095,533.095,53
5. Μεταφορικά Μέσα54.954,8838.454,8616.500,0244.821,8420.413,8024.408,04
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός19.302,0017.862,551.439,4517.714,1215.529,202.184,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)324.468,45180.266,74144.201,71312.426,57139.764,43172.662,14
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις770,00470,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)144.971,71173.132,14
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες130.743,92105.443,75
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου4.051,002.084,67
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως11.865,341.943,47
11. Χρεώστες διάφοροι206,87
146.660,26109.678,76
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο45.377,5322.458,09
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας13.196,8213.337,34
58.574,3535.795,43
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)205.234,61145.474,19
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 36.893,00 μετοχές των 4,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο147.572,00147.572,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού25.116,9930.633,08
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.206,122.435,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο42.648,2328.000,56
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)218.543,34208.640,83
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών86.168,6093.033,57
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές76,8876,88
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)800,00
4. Προκαταβολές πελατών16.074,428.600,20
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη27.748,276.766,09
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί9.747,0610.222,56
11. Πιστωτές διάφοροι2.944,559.885,60
56.591,1836.351,33
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)142.759,78129.384,90
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)361.303,12338.025,73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)361.303,12338.025,73
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)136.680,00137.806,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων84.740,1096.961,50
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως51.939,9040.844,71
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως3.600,002.000,00
ΣΥΝΟΛΟ55.539,9042.844,71
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας30.264,3234.629,11
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως6.052,8736.317,196.925,8241.554,93
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως19.222,711.289,78
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως19.222,711.289,78
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα7.224,027.224,025.376,185.376,18
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα5.984,795.984,791.239,232.032,432.032,433.343,75
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)20.461,944.633,53
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων35.907,6336.878,35
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος35.907,630,0036.878,350,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων20.461,944.633,53
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως20.461,944.633,53
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.28.000,5625.060,45
48.462,5029.693,98
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος5.043,341.538,68
Κέρδη προς διάθεση43.419,1628.155,30
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό770,93154,74
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο42.648,2328.000,56
43.419,1628.155,30
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ601581
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ649502
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΟΕ 18871 Α. ΤΑΞΗΣ


Tags: , , ,