800511521

ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 291798
Γ.Ε.ΜΗ.: 126523701000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ι.Κ.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 291798 - Γ.Ε.ΜΗ. 126523701000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως295,80295,770,03
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.133,501.133,450,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα11.036,359.021,632.014,72
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός22.708,0622.704,483,58
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)33.744,4131.726,112.018,30
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.800,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)3.818,30
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.1.377,86
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο869,39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας291,22
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔIV)2.538,47
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 20,00 μετοχές των 1.000,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο20.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-59.188,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-39.188,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές6.355,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-10.120,26
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.973,45
11. Πιστωτές διάφοροι45.335,93
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)45.545,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)6.356,85
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)6.356,85
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (8.8.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)8.681,71
Μείον: Κόστος πωλήσεων8.970,27
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-288,56
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας11.779,33
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως47.117,3258.896,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-59.185,21
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2,87-2,87
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-59.188,08
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,100,10
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα0,260,26-0,16
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-59.188,24
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-59.188,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-59.188,24
Ζημίες εις νέο-59.188,24
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΝΑΤΑΛΙΑ
ΑΚ559753ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,