997673402

MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 70702/01/ΔΤ/Β/11/9
Γ.Ε.ΜΗ.: 1220004999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
MAGN HELLAS ΟΡΥΚΤΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 70702/01/ΔΤ/Β/11/9 - Γ.Ε.ΜΗ. 1220004999000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως40.611,029.780,6630.830,3635.831,826.121,0229.710,80
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός44.650,0011.759,8832.890,129.500,002.375,007.125,00
5. Μεταφορικά Μέσα9.000,00675,008.325,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός6.813,476.813,200,276.741,116.740,850,26
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)60.463,4719.248,0841.215,3916.241,119.115,857.125,26
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις400,00400,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)41.615,397.525,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα16.100,0018.100,00
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.840,00960,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων33.940,00
16.940,0053.000,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες95.140,6933.586,87
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου11.959,4117.709,41
11. Χρεώστες διάφοροι16.962,5033.417,44
124.062,6084.713,72
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο242.849,38198.185,31
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας156,324.164,52
243.005,70202.349,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)384.008,30340.063,55
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 12.000,00 μετοχές των 5,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό7.869,395.585,64
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο145.781,01103.517,11
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)213.650,40169.102,75
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές69.664,2210.188,89
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)57.441,7832.933,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη55.221,8837.396,39
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί33.534,4024.646,08
11. Πιστωτές διάφοροι26.941,37103.031,53
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)242.803,65208.196,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)456.454,05377.299,61
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)456.454,05377.299,61
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)304.237,431.300.045,02
Μείον: Κόστος πωλήσεων154.055,88638.033,61
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως150.181,55662.011,41
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας23.335,4396.159,28
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως63.001,6786.337,10424.647,87520.807,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως63.844,45141.204,26
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα7,83120,99
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα796,25-788,421.145,99-1.025,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως63.056,03140.179,26
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα951,93538,24
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων381,061.332,99-1.332,99
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)61.723,04139.641,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων13.791,8715.236,87
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος13.791,870,0015.236,870,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων61.723,04139.641,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως61.723,04139.641,02
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.103.517,11
165.240,15139.641,02
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος17.175,3930.538,27
Κέρδη προς διάθεση148.064,76109.102,75
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.283,755.585,64
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο145.781,01103.517,11
148.064,76109.102,75
ΑΙΓΑΛΕΩ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΣΟΥΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΕ 611391
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΟΣ
ΑΔΤ Χ 037119
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣΙΛΟΓΑΜΒΡΟΥ
ΑΔΤ ΑΖ 083207 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 82867

Tags: , , , ,