997366254

ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΓΛΥΦΑΔΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διασκέδαση-Ψυχαγωγία

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΜΑΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.798,73837,78960,95
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα30.118,9016.047,2914.071,61
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός18.870,369.221,889.648,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)48.989,2625.269,1723.720,09
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.700,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)26.420,09
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι5.927,14
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.375,47
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)7.302,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο27.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-39.591,67
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-12.591,67
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές782,60
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη30,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί462,72
11. Πιστωτές διάφοροι46.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)47.275,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)34.683,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)34.683,65
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (16.11.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)51.111,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων32.385,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως18.725,98
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως300,00
ΣΥΝΟΛΟ19.025,98
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας12.932,56
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως45.683,0958.615,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-39.589,67
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2,00-2,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-39.591,67
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-39.591,67
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-39.591,67
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-39.591,67
ΒΟΥΛΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014


Tags: , , , ,