094224136

ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34232/92/Β/95/27
Γ.Ε.ΜΗ.: 123662533000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΜΠΙΛΛΙΓΚΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34232/92/Β/95/27 - Γ.Ε.ΜΗ. 123662533000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως11.014,3611.014,350,0111.014,3611.014,350,01
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως59.819,4359.818,411,0258.819,4358.818,411,02
70.833,7970.832,761,0369.833,7969.832,761,03
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα800.736,81800.736,81800.736,81800.736,81
3. Κτίρια και τεχνικά έργα2.028.931,081.518.396,94510.534,142.028.931,081.470.223,42558.707,66
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός2.250,652.250,520,132.250,652.250,520,13
5. Μεταφορικά Μέσα85.155,6263.451,9721.703,6585.155,6259.386,8525.768,77
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός344.193,58279.808,0664.385,52329.161,79268.826,6460.335,15
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)3.261.267,741.863.907,491.397.360,253.246.235,951.800.687,431.445.548,52
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις2.099,742.099,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.399.459,991.447.648,26
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.910,11911,71
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες47.804,3226.037,92
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου8.983,90
11. Χρεώστες διάφοροι1.585,812.026,35
49.390,1337.048,17
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο152.623,3058.545,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας36.678,9211.030,81
189.302,2269.576,77
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)239.602,46107.536,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 33.800,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.014.000,001.014.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων46,7246,72
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.641,193.641,19
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο81.803,67
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.009,74
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-219.564,72-211.554,98
-137.761,05-219.564,72
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)879.926,86798.123,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές469.899,86467.403,30
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)42.303,815.931,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων232.064,94232.064,94
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.768,767.467,89
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί11.194,6441.952,23
11. Πιστωτές διάφοροι904,612.243,39
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)759.136,62757.062,75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.639.063,481.555.185,94
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.639.063,481.555.185,94
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)465.538,92446.609,12
Μείον: Κόστος πωλήσεων351.955,08342.673,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως113.583,84103.935,27
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως9.716,90
ΣΥΝΟΛΟ123.300,74103.935,27
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας24.028,06102.512,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως99.272,681.423,00
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα6,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα191,68-185,68148,88-148,88
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως99.087,001.274,12
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα16.224,307.816,66
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων82,5216.306,82-16.306,82490,698.307,35-8.307,35
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)82.780,18-7.033,23
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων63.220,06110.607,80
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος63.220,060,00110.607,800,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων82.780,18-7.033,23
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως82.780,18-7.033,23
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-219.564,72-211.554,98
-136.784,54-218.588,21
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι976,51976,51
Ζημίες εις νέο-137.761,05-219.564,72
ΚΕΡΚΥΡΑΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. Δ.Σ
BILLINGHAM MARK-JOHN
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 206386835
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ τ. ΔΣ
CHAMBERS OLIVER-LUK
ΑΡ. ΔΙΑΒ. 4579405570
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ ΑΖ 756120 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 375 Α\' ΤΑΞΕΩΣ