998159171

ΜΥΡΤΑΛΕΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ - ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΜΥΡΤΑΛΕΣ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως211.372,01194.849,2516.522,76211.372,01176.760,7434.611,27
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως108.766,8089.258,5719.508,23107.116,8077.460,2829.656,52
320.138,81284.107,8236.030,99318.488,81254.221,0264.267,79
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα2.484.000,002.484.000,002.484.000,002.484.000,00
3. Κτίρια και τεχνικά έργα4.078.471,95654.546,543.423.925,414.078.471,95491.407,663.587.064,29
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός875.452,95148.827,01726.625,94875.452,9561.281,71814.171,24
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.437.924,90803.373,556.634.551,357.437.924,90552.689,376.885.235,53
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)6.634.551,356.885.235,53
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες69.657,47139.834,62
11. Χρεώστες διάφοροι48.146,999.884,44
117.804,46149.719,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο3.921,263.069,67
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας41,848.698,11
3.963,1011.767,78
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)121.767,56161.486,84
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο810.000,00660.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-795.793,83-421.265,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)14.206,17238.734,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού5.330.184,795.422.300,00
2. Δάνεια Τραπεζών802.026,11722.392,61
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις67.800,0067.800,00
6.200.010,906.212.492,61
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές51.595,6825.458,53
4. Προκαταβολές πελατών20.000,0020.000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη51.687,6157.012,21
11. Πιστωτές διάφοροι414.283,83557.292,33
537.567,12659.763,07
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)6.737.578,026.872.255,68
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού40.565,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)6.792.349,907.110.990,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως44.766,0228.112,53
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)6.792.349,907.110.990,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως44.766,0228.112,53
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)464.793,37624.337,77
Μείον: Κόστος πωλήσεων202.848,45147.083,22
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως261.944,92477.254,55
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας229.269,80295.804,75
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως49.916,95279.186,7565.166,02360.970,77
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-17.241,83116.283,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα101,99715,32
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα354.587,81-354.485,82439.176,64-438.461,32
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-371.727,65-322.177,54
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα38.632,3438.632,34
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.800,662.800,66-2.800,661.165,411.165,4137.466,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-374.528,31-284.710,61
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-374.528,31-284.710,61
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-374.528,31-284.710,61
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-421.265,52-136.554,91
-795.793,83-421.265,52
Ζημίες εις νέο-795.793,83-421.265,52
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΑΔΤ Ρ 001317
ΜΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΔΤ Κ 141604
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΔΤ Χ 507273

Tags: , , , ,