998870155

ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια

Γ.Ε.ΜΗ.: 069239903000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΝΕΦΕΛΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 8 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 069239903000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως244,92244,900,02244,92244,900,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως45.475,0045.474,880,1245.340,0045.339,890,11
45.719,9245.719,780,1445.584,9245.584,790,13
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα19.500,003.705,0015.795,0019.500,002.925,0016.575,00
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός5.270,001.086,574.183,435.270,00559,574.710,43
5. Μεταφορικά Μέσα6.960,343.915,183.045,166.960,343.219,153.741,19
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός120.465,92109.193,2511.272,67108.413,6498.275,8310.137,81
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)152.196,26117.900,0034.296,26140.143,98104.979,5535.164,43
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις41.676,5641.676,56
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)75.972,8276.840,99
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες311.442,03423.225,70
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου121.291,00126.668,92
11. Χρεώστες διάφοροι194.049,43100.804,93
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων777.796,82377.302,72
1.404.579,281.028.002,27
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο15.677,0816.549,66
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας946.120,42579.226,46
961.797,50595.776,12
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)2.366.376,781.623.778,39
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.750,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 180,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο18.000,0018.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό73.876,6273.876,62
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.977.528,081.357.876,23
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)2.069.404,701.449.752,85
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές17.067,3623.927,35
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)21.885,5788.362,65
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη342.528,60131.360,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.244,56
11. Πιστωτές διάφοροι-7.010,555.971,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)374.470,98250.866,66
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα224,84
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.444.100,521.700.619,51
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)2.444.100,521.700.619,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)2.312.285,292.048.193,73
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.043.706,171.048.232,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.268.579,12999.961,24
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως23.263,2018.000,00
ΣΥΝΟΛΟ1.291.842,321.017.961,24
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας161.034,37171.430,40
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως196.435,68357.470,05204.595,49376.025,89
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως934.372,27641.935,35
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα5.497,572.988,14
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα16.553,46-11.055,8918.202,40-15.214,26
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως923.316,38626.721,09
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.116,511.116,515.244,255.244,25
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα61.188,4761.188,47-60.071,969.044,299.044,29-3.800,04
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)863.244,42622.921,05
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων13.055,4414.512,11
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος13.055,440,0014.512,110,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων863.244,42622.921,05
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως863.244,42622.921,05
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.357.876,23861.334,87
2.221.120,651.484.255,92
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος243.592,57126.379,69
Κέρδη προς διάθεση1.977.528,081.357.876,23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.977.528,081.357.876,23
1.977.528,081.357.876,23
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΜΙΣΕΡΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ523451/Α.Μ. 002211 Α΄ΤΑΞΗΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ052734

Tags: , , , ,