999718929

ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 55534/55/Β/03/07
Γ.Ε.ΜΗ.: 014676035000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΟΙΚΑΔΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 55534/55/Β/03/07 - Γ.Ε.ΜΗ. 014676035000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα14.674,5714.674,560,0114.674,5713.574,141.100,43
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός10.409,4510.409,230,2210.409,4510.409,230,22
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)25.084,0225.083,790,2325.084,0223.983,371.100,65
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις750,00750,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)750,231.850,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα11.600.409,4611.904.454,32
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων726.358,57720.695,04
12.326.768,0312.625.149,36
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες237.999,04172.148,64
11. Χρεώστες διάφοροι136.153,0070.534,40
374.152,04242.683,04
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές84.989,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο16.178,8094.570,68
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.383,395.278,43
20.562,1999.849,11
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)12.806.471,2612.967.681,51
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων532,645.587,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 150.000,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.500.000,001.500.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-833.785,78-1.067.562,08
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-4.497.575,48-3.430.013,40
-5.331.361,26-4.497.575,48
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-3.831.361,26-2.997.575,48
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών9.448.671,649.197.608,16
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις92.050,0079.280,00
9.540.721,649.276.888,16
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές7.448,8960.494,16
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)2.028,022.261,10
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων6.961.465,985.700.977,84
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη116.939,64198.463,56
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί3.567,422.663,28
11. Πιστωτές διάφοροι4.143,80730.946,67
7.095.593,756.695.806,61
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)16.636.315,3915.972.694,77
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επόμενων χρήσεων2.800,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)12.807.754,1312.975.119,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)12.807.754,1312.975.119,29
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)500.773,2480.179,20
Μείον: Κόστος πωλήσεων429.391,5644.714,41
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως71.381,6835.464,79
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως422.361,52340.361,52
ΣΥΝΟΛΟ493.743,20375.826,31
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας50.787,5950.779,58
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως34.348,8585.136,4427.078,0677.857,64
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως408.606,76297.968,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα5.816,649.164,01
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.060.417,06-1.054.600,421.282.438,85-1.273.274,84
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-645.993,66-975.306,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα10,5010,50
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα96.679,6996.679,69-96.669,19792,03792,03-792,03
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-742.662,85-976.098,20
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.100,42
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.100,420,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-742.662,85-976.098,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-742.662,85-976.098,20
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-4.497.575,48-3.430.013,40
-5.240.238,33-4.406.111,60
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι91.122,9391.463,88
Ζημίες εις νέο-5.331.361,26-4.497.575,48
ΚΙΚΛΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΕΡΒΟΥ Σ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ160342
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΔΗΜΗΤΡΑ Ι.ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΗ598685
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,