998561924

ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64813/55/Β/07/15
Γ.Ε.ΜΗ.: 14657535000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΟΙΚΟΣ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64813/55/Β/07/15 - Γ.Ε.ΜΗ. 14657535000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.413,87141,391.272,481.413,871.413,87
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως28.750,132.875,0225.875,1126.570,1526.570,15
30.164,003.016,4127.147,5927.984,0227.984,02
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα22.669,2422.669,24
3. Κτίρια και τεχνικά έργα3.786,80100,983.685,82
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός50.000,001.883,3348.116,67
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)76.456,041.984,3174.471,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)74.471,73
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες17.361,19
11. Χρεώστες διάφοροι13.837,1947.485,00
31.198,3847.485,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.821,741.186,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.039,67201,55
6.861,411.387,98
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)38.059,7948.872,98
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.000,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο60.000,0060.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό225,07
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο4.276,33
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)64.501,4060.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές844,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη3.203,37100,00
11. Πιστωτές διάφοροι68.423,4816.757,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)72.470,8516.857,00
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα55,00
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού2.651,86
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)139.679,1176.857,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)139.679,1176.857,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)16.837,21
Μείον: Κόστος πωλήσεων4.621,55
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως12.215,66
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.075,72
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως1.898,305.974,02
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.241,64
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως6.241,64
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα50,0050,00-50,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)6.191,64
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων5.000,72
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος5.000,720,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων6.191,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως6.191,64
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.690,24
Κέρδη προς διάθεση4.501,40
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό225,07
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο4.276,33
4.501,40
ΚΙΚΛΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ρ 154279
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΜΑΝΤΗΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Χ 269712
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ Ο.Ε.Ε. 5777 Α ΤΑΞΕΩΣ

Tags: , , , ,