094436169

OILCHEM A.E.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Χονδρικό
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 34126/01/Β/95/469
Γ.Ε.ΜΗ.: 1988201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
OILCHEM A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 18 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 34126/01/Β/95/469 - Γ.Ε.ΜΗ. 1988201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως16.247,8416.247,480,3614.531,8414.531,560,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5. Μεταφορικά Μέσα25.886,184.773,6721.112,5125.500,001.837,5023.662,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός48.660,7647.999,31661,4545.707,6944.524,611.183,08
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)74.546,9452.772,9821.773,9671.207,6946.362,1124.845,58
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.943,381.959,38
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)23.717,3426.804,96
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα74.158,1065.744,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.069,57338,47
75.227,6766.082,47
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες17.820,8428.405,58
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου59.201,8422.836,80
- Στις τράπεζες για εγγύηση0,0059.201,8433.349,7656.186,56
11. Χρεώστες διάφοροι20.068,5856.979,41
97.091,26141.571,55
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο153,58408,96
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας72.522,982.454,88
72.676,562.863,84
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)244.995,49210.517,86
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων1.891,322.209,65
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα52.770,2994.318,42
54.661,6196.528,07
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 77.000,00 μετοχές των 1,98 ευρώ)
1. Καταβλημένο152.460,00152.460,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό43.961,8337.465,96
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV)196.421,83189.925,96
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.122,571.626,48
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων0,0015.078,10
4. Προκαταβολές πελατών76,2076,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.344,70372,10
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.462,334.090,78
10. Μερίσματα πληρωτέα118.600,0062.252,00
11. Πιστωτές διάφοροι1.339,9060.429,35
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)125.945,70143.925,21
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.007,270,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)323.374,80333.851,17
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)323.374,80333.851,17
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)160.307,91146.156,97
Μείον: Κόστος πωλήσεων126.655,04112.409,85
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως33.652,8733.747,12
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως405.061,94364.935,31
ΣΥΝΟΛΟ438.714,81398.682,43
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας135.555,84159.825,00
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως129.471,03265.026,87154.314,15314.139,15
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως173.687,9484.543,28
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα16,1954,30
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα1.638,34-1.622,153.090,55-3.036,25
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως172.065,7981.507,03
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα1.573,861.573,865.918,735.918,73
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα20,5820,581.553,28190,37190,375.728,36
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)173.619,0787.235,39
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων8.126,793.474,55
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος8.126,790,003.474,550,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων173.619,0787.235,39
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως173.619,0787.235,39
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος48.523,2021.706,20
Κέρδη προς διάθεση125.095,8765.529,19
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό6.495,873.277,19
2. Πρώτο μέρισμα118.600,0062.252,00
125.095,8765.529,19
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΡΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΑΔΤ:ΑΖ038192/07
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ
ΑΔΤ:ΑΕ022070/06
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΑΣ
ΑΔΤ:ΑΙ632547/10 ΟΑΕΕ: Α725

Tags: , , ,