094388167

ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ

ΔΟΥ: ΡΟΔΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΩΡΕΙΩΝ -ΘΕΜΑΤΙΚΟ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τουρισμός-Ξενοδοχεία-Ταξίδια
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 38910/80/B/97/26
Γ.Ε.ΜΗ.: 72033520000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 16 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38910/80/B/97/26 - Γ.Ε.ΜΗ. 72033520000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως2.377,112.377,110,002.377,112.377,110,00
3. Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου57.158,3557.158,3557.158,3557.158,35
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως219.504,145.862,51213.641,63219.504,145.862,51213.641,63
279.039,608.239,62270.799,98279.039,608.239,62270.799,98
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα335.523,02335.523,02232.572,68232.572,68
5. Μεταφορικά Μέσα12.275,6912.275,670,0212.275,6912.275,670,02
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.528,5710.573,8912.954,6834.429,6621.638,2712.791,39
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)371.327,2822.849,56348.477,72279.278,0333.913,94245.364,09
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.859,361.859,36
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)350.337,08247.223,45
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα602,54602,54
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.947,95947,95
1.550,491.550,49
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες44.504,4945.512,32
Μείον: Προβλέψεις12.390,4732.114,0212.390,4733.121,85
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων6.998,806.998,80
11. Χρεώστες διάφοροι111.367,8191.456,35
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων3.487,973.487,97
153.968,60135.064,97
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές99.139,9199.139,91
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις29.930,85-29.930,8529.930,85-29.930,85
69.209,0669.209,06
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο7.121,734.217,30
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.628,991.803,36
9.750,726.020,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)234.478,87211.845,18
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων46.090,2446.090,24
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 6.780,00 μετοχές των 29,35 ευρώ)
1. Καταβλημένο198.993,00143.228,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό6.743,796.743,79
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων254.081,30206.351,21
260.825,09213.095,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-11.878,45-11.145,02
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-53.687,24-42.542,22
-65.565,69-53.687,24
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)394.252,40302.635,76
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών169.859,71170.257,07
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές108.269,8985.147,26
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)4.700,0021.500,00
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων80.147,6180.470,07
4. Προκαταβολές πελατών1.669,621.669,62
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη1.265,211.078,24
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί15.375,1518.975,15
11. Πιστωτές διάφοροι126.166,5894.225,68
337.594,06303.066,02
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)507.453,77473.323,09
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)901.706,17775.958,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών30.476,4230.476,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)901.706,17775.958,85
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών30.476,4230.476,42
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.443,10862,07
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.443,10862,07
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας7.871,041.983,66
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως2.827,1510.698,197.827,729.811,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-9.255,09-8.949,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.581,00-2.581,001.599,24-1.599,24
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-11.836,09-10.548,55
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα35,5335,53
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα77,8977,89-42,36596,47596,47-596,47
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-11.878,45-11.145,02
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων136,71746,25
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος136,710,00746,250,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-11.878,45-11.145,02
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-11.878,45-11.145,02
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-53.687,24-42.542,22
-65.565,69-53.687,24
Ζημίες εις νέο-65.565,69-53.687,24
ΡΟΔΟΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο Προεδρος του ΔΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΣ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΒ475660
Ο Αντιπροεδρος του ΔΣ
ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ
ΑΔΤ ΑΙ427130
Ο Προισταμενος Λογιστηριου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ
ΑΦΜ 034996360

Tags: , , , ,