095154883

OPT HELLAS ΑΕΒΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 47784/04/B/00/188
Γ.Ε.ΜΗ.: 85365902000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
OPT HELLAS ΑΕΒΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 14 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47784/04/B/00/188 - Γ.Ε.ΜΗ. 85365902000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως9.296,068.662,17633,899.296,068.662,17633,89
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως5.326,325.326,220,105.326,325.326,220,10
14.622,3813.988,39633,9914.622,3813.988,39633,99
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως8.000,007.999,970,038.000,007.999,970,03
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας56.850,5956.850,550,0456.850,5956.850,550,04
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις16.450,1416.450,070,0716.450,1416.450,070,07
81.300,7381.300,590,1481.300,7381.300,590,14
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα186.597,60186.597,60186.597,60186.597,60
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700.059,09400.067,58299.991,51700.059,09380.418,74319.640,35
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός936.586,70817.301,36119.285,34935.346,70783.158,21152.188,49
5. Μεταφορικά Μέσα1.452,471.452,460,011.452,471.452,460,01
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός75.465,4267.594,977.870,4571.968,6863.372,368.596,32
1.900.161,281.286.416,37613.744,911.895.424,541.228.401,77667.022,77
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.981.462,011.367.716,96613.745,051.976.725,271.309.702,36667.022,91
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις1.464,121.464,12
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)615.209,17668.487,03
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα43.423,7625.088,82
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.125.247,80147.154,45
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων2.300,002.300,00
170.971,56174.543,27
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες238.626,71248.669,57
Μείον: Προβλέψεις21.270,88217.355,830,00248.669,57
11. Χρεώστες διάφοροι198.720,63239.904,47
416.076,46488.574,04
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.275,261.290,61
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας443.814,67213.828,75
446.089,93215.119,36
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.033.137,95878.236,67
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων3.067,912.688,67
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού91,46
3.067,912.780,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 244.000,00 μετοχές των 5,41 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.320.040,001.432.280,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων12,2412,24
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού52.589,7371.471,63
52.601,9771.483,87
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό70.597,3467.800,13
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων4.440,034.440,03
75.037,3772.240,16
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο644,73
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-152.234,47
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)1.448.324,071.423.769,56
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία0,000,00
2. Λοιπές Προβλέψεις658,7412.935,19
658,7412.935,19
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές12.884,9030.713,58
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.482,201.833,53
4. Προκαταβολές πελατών2.686,53
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη107.934,907.743,51
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί25.369,4022.164,19
7. Μακρ. υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόμενη χρήση0,000,00
10. Μερίσματα πληρωτέα18.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι31.700,9846.046,47
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)202.058,91108.501,28
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα1.007,304.931,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)1.652.049,021.550.137,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1.243.002,19834.194,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)1.652.049,021.550.137,82
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως1.243.002,19834.194,29
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.706.783,801.364.770,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.183.360,661.024.925,36
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως523.423,14339.845,15
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως660,00612,85
ΣΥΝΟΛΟ524.083,14340.458,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας203.005,77274.421,65
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως78.887,12281.892,89113.107,97387.529,62
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως242.190,25-47.071,62
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα1.579,10461,66
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα5.430,34-3.851,244.446,66-3.985,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως238.339,01-51.056,62
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα25.697,5664.333,94
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων0,000,00
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,0025.697,560,0064.333,94
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα24.715,3814.083,01
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,000,00
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους8.511,8533.227,23-7.529,670,0014.083,0150.250,93
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)230.809,34-805,69
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων58.014,60111.250,47
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος58.014,600,00111.250,470,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων230.809,34-805,69
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως230.809,34-805,69
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-152.234,47-104.313,50
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.0,00-45.950,61
78.574,87-151.069,80
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος54.158,260,00
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι2.974,671.164,67
Κέρδη προς διάθεση21.441,94-152.234,47
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.797,210,00
2. Πρώτο μέρισμα18.000,000,00
3. Πρόσθετο μέρισμα0,000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο644,730,00
21.441,940,00
ΣΠΑΤΑ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΑΦΕΝΔΡΑΣ
ΑΔΤ Χ625225
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΗΛ. ΛΑΓΚΑΣ
ΑΔΤ Ρ670294
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ / ΑΦΜ 999841330 / ΚΑΤ. ΑΔΕΙΑΣ Α\' ΤΑΞΕΩΣ / ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 1431

Tags: , , , ,