800386846

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΠΑΤΡΩΝ Γ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΒΟΤΑΝΩΝ - ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

Γ.Ε.ΜΗ.: 119572116000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΥΔΟΚΙΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 119572116000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα700,00699,990,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός12.015,642.363,749.651,90
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός1.887,841.887,770,07
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)14.603,484.951,509.651,98
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)9.651,98
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα15.293,21
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες157,98
11. Χρεώστες διάφοροι7.714,66
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο50.943,43
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας84,66
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)74.193,94
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-13.386,85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)46.613,15
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές33.770,34
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη240,00
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί102,00
11. Πιστωτές διάφοροι3.120,43
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)37.232,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)83.845,92
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)83.845,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (14.2.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)131.626,33
Μείον: Κόστος πωλήσεων111.584,38
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως20.041,95
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως910,43
ΣΥΝΟΛΟ20.952,38
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας4.501,40
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως29.681,6934.183,09
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.230,71
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα16,14-16,14
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-13.246,85
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα140,00140,00-140,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-13.386,85
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων4.951,50
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος4.951,500,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-13.386,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-13.386,85
Ζημίες εις νέο-13.386,85
ΠΑΤΡΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΦΜ 054601646
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΖΙΜΑ ΙΟΥΛΙΑ
ΑΦΜ 044604127
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΑΝΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΑΔΤ ΑΕ 228581 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 91445 Α ΤΑΞΗΣ

Tags: , , , ,