094070120

ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ

ΔΟΥ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΛΕΚΤΗΡΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 8891/62/B/86/725
Γ.Ε.ΜΗ.: 57223004000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΠΛΕΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΡΑΞ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8891/62/B/86/725 - Γ.Ε.ΜΗ. 57223004000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις18.293,0118.292,970,0418.293,0118.292,970,04
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα391.219,37391.219,37391.219,37391.219,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.056.111,831.023.580,4432.531,391.056.111,831.023.580,4432.531,39
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός229.274,83180.627,9148.646,92249.562,07200.915,0948.646,98
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός65.567,3665.566,620,7465.567,3665.566,620,74
1.742.173,391.269.774,97472.398,421.762.460,631.290.062,15472.398,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.760.466,401.288.067,94472.398,461.780.753,641.308.355,12472.398,52
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ)472.398,46472.398,52
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες30.983,0129.445,51
11. Χρεώστες διάφοροι48.537,41874.545,49
79.520,42903.991,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο465.856,646.676,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας7.840,92456,67
473.697,567.132,75
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)553.217,98911.123,75
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 50.000,00 μετοχές των 10,01 ευρώ)
1. Καταβλημένο500.500,001.467.500,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Δ/ρές από αναπρ. αξίας συμμ/χών και χρεογράφων2.993,402.993,40
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό130.116,14129.354,14
3. Ειδικά αποθεματικά442.699,97
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων283.667,33283.667,33
413.783,47855.721,44
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο14.466,24
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-967.317,80
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)931.743,111.358.897,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.318,401.318,40
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη82.190,5912.942,49
11. Πιστωτές διάφοροι10.364,3410.364,34
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)93.873,3324.625,23
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.025.616,441.383.522,27
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.025.616,441.383.522,27
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως37.600,0038.526,00
ΣΥΝΟΛΟ37.600,0038.526,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας13.572,2615.752,24
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.027,7422.773,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως24.027,7422.773,76
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη1.249,941.249,941.499,971.499,97
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα180,00180,001.069,94160,96160,961.339,01
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)25.097,6824.112,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων25.097,6824.112,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως25.097,6824.112,77
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-317,80-983.694,83
(+): Αποθεματικά προς διάθεση442.699,97
467.479,85-959.582,06
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος9.551,647.735,74
Κέρδη προς διάθεση457.928,21-967.317,80
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό762,00
3. Πρόσθετο μέρισμα442.699,97
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο14.466,24
457.928,21
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ886843
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.& ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΙΩΑΝ.ΜΑΡΙΑ
Α.Δ.Τ. Π408172
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥλΟΣ Φ.ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Δ.Τ. AE 661770 Α ΤΑΞΕΩΣ Α.Μ.Α. Ο.Ε.Ε. 5777

Tags: , , , ,