099130784

ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.

ΔΟΥ: ΝΑΥΠΛΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΙΣ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 030043413000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΠΟΡΦΥΡΑ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 030043413000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως62.100,0062.099,800,2062.100,0062.099,800,20
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα67.498,400,0067.498,4067.498,400,0067.498,40
3. Κτίρια και τεχνικά έργα525.413,63174.262,16351.151,47522.143,18153.314,40368.828,78
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός528.145,36325.846,83202.298,53487.841,60276.196,22211.645,38
5. Μεταφορικά Μέσα136.022,65123.713,1012.309,55136.022,65109.048,3126.974,34
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός86.784,4475.591,0411.193,4085.417,4270.539,0614.878,36
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.343.864,48699.413,13644.451,351.298.923,25609.097,99689.825,26
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.759,434.759,43
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)649.210,78694.584,69
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα43.744,1027.666,87
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.3.253,324.294,00
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων1.159,390,00
48.156,8131.960,87
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες290.613,92275.077,39
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως4.989,414.989,41
11. Χρεώστες διάφοροι25.447,398.352,58
321.050,72288.419,38
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο4.735,90871,53
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας15.679,3417.022,64
20.415,2417.894,17
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)389.622,77338.274,42
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο311.750,00311.750,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων19.320,7919.320,79
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού219.506,64254.613,00
238.827,43273.933,79
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό3.626,101.323,20
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο52.838,6411.032,44
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)607.042,17598.039,43
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές107.633,9160.273,97
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων255.772,45310.441,67
4. Προκαταβολές πελατών0,0013,56
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη31.944,6119.195,80
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί4.640,815.158,51
11. Πιστωτές διάφοροι31.799,8039.736,37
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)431.791,58434.819,88
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.038.833,751.032.859,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών400.000,00451.805,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως5.502,157.147,10
405.502,15458.952,10
ΕΓΙΝΕ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.038.833,751.032.859,31
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών400.000,00451.805,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως5.502,157.147,10
405.502,15458.952,10
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)631.034,06432.135,95
Μείον: Κόστος πωλήσεων456.124,57344.828,14
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως174.909,4987.307,81
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας70.715,0588.845,45
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως66.183,83136.898,885.685,8294.531,27
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως38.010,61-7.223,46
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα16,340,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα9.329,98-9.313,6412.158,00-12.158,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως28.696,97-19.381,46
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα35.106,3654.990,06
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων120,9635.227,320,0054.990,06
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα103,1621,22
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων0,00103,1635.124,16720,62741,8454.248,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)63.821,1334.866,76
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων90.315,14142.569,37
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος90.315,140,00142.569,370,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων63.821,1334.866,76
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως63.821,1334.866,76
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.11.032,44-11.239,66
74.853,5723.627,10
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος18.542,458.921,17
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι1.169,582.350,29
Κέρδη προς διάθεση55.141,5412.355,64
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό2.302,901.323,20
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο52.838,6411.032,44
55.141,5412.355,64
ΚΡΑΝΙΔΙ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 270377Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΗΛΙΑΣ Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. Σ 614938

Tags: , , , ,