094001764

ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟΝ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΨΥΧΟΥΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 6265/01/ΝΤ/Β/86/632
Γ.Ε.ΜΗ.: 121718999000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
57 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΨΥΓΕΙΑ ΒΕΡΜΙΟ Π.ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 57 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6265/01/ΝΤ/Β/86/632 - Γ.Ε.ΜΗ. 121718999000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως4.664,184.664,130,054.664,184.664,130,05
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα1.443.417,301.443.417,301.443.417,301.443.417,30
Μείον: Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων0,001.443.417,300,001.443.417,30
3. Κτίρια και τεχνικά έργα3.591.417,183.306.530,60284.886,583.591.417,183.279.121,43312.295,75
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός730.334,87690.293,3540.041,52705.769,65680.283,2425.486,41
5. Μεταφορικά Μέσα42.947,7122.547,5520.400,1642.947,7118.252,7824.694,93
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός85.297,9584.068,631.229,3285.297,9583.718,671.579,28
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)5.893.415,014.103.440,131.789.974,885.868.849,794.061.376,121.807.473,67
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις7.999,737.999,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)1.797.974,611.815.473,40
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες2.872.120,732.226.800,05
Μείον: Προβλέψεις9.336,542.862.784,199.336,542.217.463,51
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου133.029,10127.109,45
11. Χρεώστες διάφοροι166.942,60108.047,81
3.162.755,892.452.620,77
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο101,63344,62
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας3.179,3723.259,57
3.281,0023.604,19
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)3.166.036,892.476.224,96
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων810,10858,13
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 495.000,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο1.757.600,001.757.600,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων364.174,48364.174,48
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό256.342,00228.716,00
4. Έκτακτα αποθεματικά3.412,453.412,45
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων101.825,63101.825,63
361.580,08333.954,08
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο1.635.614,931.513.323,95
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)4.118.969,493.969.052,51
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία101.152,16101.152,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές588,58614,31
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,0018.430,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη360.787,39164.022,21
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί19.496,6520.310,24
10. Μερίσματα πληρωτέα360.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι3.827,3818.975,11
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)744.700,00222.351,87
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)4.964.821,654.292.556,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία3.400,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως17.372,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)4.964.821,654.292.556,54
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων3.400,003.400,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως17.372,12
20.772,123.400,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.456.873,201.426.017,80
Μείον: Κόστος πωλήσεων443.205,39457.733,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.013.667,81968.284,08
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως42.161,4342.439,23
ΣΥΝΟΛΟ1.055.829,241.010.723,31
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας235.331,84275.553,90
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως40.827,22276.159,0699.895,17375.449,07
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως779.670,18635.274,24
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,010,71
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα106,90-106,8956,50-55,79
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως779.563,29635.218,45
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα478,94
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων0,00478,9416.558,7816.558,78
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα477,40
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες0,0016.439,61
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων2.886,231.525,63
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους0,0017.965,24-1.406,46
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)776.678,60633.811,99
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων39.250,6169.852,06
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος39.250,610,0069.852,060,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων776.678,60633.811,99
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως776.678,60633.811,99
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.1.513.323,951.060.606,11
2.290.002,551.694.418,10
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος206.678,25132.122,27
ΜΕΙOΝ: 2. Λοιποί μη ενσωμ/νοι στο λειτ. κόστος φόροι20.083,3725.143,88
Κέρδη προς διάθεση2.063.240,931.537.151,95
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό27.626,0023.828,00
2. Πρώτο μέρισμα400.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο1.635.614,931.513.323,95
2.063.240,931.537.151,95
ΜΟΣΧΑΤΟ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜ.
ΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Φ 136308
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΤΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Χ 666900
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙ 523054

Tags: , , , ,