997803907

SOFA COMPANY Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Έπιπλα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 69812/01ΑΤ/Β/10/186
Γ.Ε.ΜΗ.: 9428001000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
SOFA COMPANY Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 3 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 69812/01ΑΤ/Β/10/186 - Γ.Ε.ΜΗ. 9428001000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως6.810,433.927,862.882,576.810,433.246,813.563,62
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως180.318,3696.136,1984.182,17180.318,3661.789,30118.529,06
187.128,79100.064,0587.064,74187.128,7965.036,11122.092,68
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα541.031,3251.075,71489.955,61541.031,3229.434,45511.596,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός163.957,5966.895,4097.062,19163.957,5948.138,90115.818,69
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)704.988,91117.971,11587.017,80704.988,9177.573,35627.415,56
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις60.500,0060.500,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)647.517,80687.915,56
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα180.385,00169.734,00
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες160.507,38
11. Χρεώστες διάφοροι100.554,34129.123,99
100.554,34289.631,37
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο49.738,859.301,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας9.024,2311.319,90
58.763,0820.621,83
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)339.702,42479.987,20
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο500.000,00500.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-40.331,28-173.992,21
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-365.975,87-191.983,66
-406.307,15-365.975,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)93.692,85134.024,13
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές944.743,61914.171,77
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)38.604,63146.555,66
4. Προκαταβολές πελατών-184.889,29
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη92.875,5243.410,37
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί38.923,8441.054,82
11. Πιστωτές διάφοροι50.333,8010.778,69
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)980.592,111.155.971,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.074.284,961.289.995,44
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.074.284,961.289.995,44
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.877.386,061.839.060,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.044.022,501.039.365,04
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως833.363,56799.695,34
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας170.264,48287.127,68
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως681.057,94851.322,42669.964,57957.092,25
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-17.958,86-157.396,91
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα18.979,27-18.979,2715.823,91-15.823,91
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-36.938,13-173.220,82
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα700,00700,00
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα4.093,154.093,15-3.393,15771,39771,39-771,39
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-40.331,28-173.992,21
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-40.331,28-173.992,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-40.331,28-173.992,21
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-365.975,87-191.983,66
-406.307,15-365.975,87
Ζημίες εις νέο-406.307,15-365.975,87
ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΘΗΝΑ, 1 ΜΑΪΟΥ 2014


Tags: , , , ,