998991740

ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΦΕΞΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΔΟΥ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εμπόριο Λιανικό-Καταστήματα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΣΟΦΙΑ ΤΟΥΦΕΞΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 6 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως1.260,001.260,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός152.069,88136.280,4515.789,43152.069,88136.280,4515.789,43
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός112.505,3588.322,2924.183,06110.794,7887.257,2723.537,51
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)264.575,23224.602,7439.972,49262.864,66223.537,7239.326,94
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις6.000,006.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)45.972,4945.326,94
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα860,45
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.11.139,278.064,19
11.999,728.064,19
ΙΙ. Απαιτήσεις
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως775.645,771.467.722,32
11. Χρεώστες διάφοροι-34.955,11
775.645,771.432.767,21
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο233.771,4920.208,33
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας807,05807,05
234.578,5421.015,38
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.022.224,031.461.846,78
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο10.000,0010.000,00
2. Οφειλόμενο 0,000,00
3. Αποσβεσμένο0,000,00
10.000,0010.000,00
II. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο0,000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού61.330,2761.330,27
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-377.876,87-50.091,38
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+AV)-306.546,6021.238,89
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
2. Λοιπές Προβλέψεις120.000,00120.000,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές561.114,55749.803,43
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων48.282,6948.282,69
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη235.566,87181.210,34
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί387.602,01364.749,37
11. Πιστωτές διάφοροι23.437,0021.889,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.256.003,121.365.934,83
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.069.456,521.507.173,72
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)1.069.456,521.507.173,72
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.386.234,701.671.448,08
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.324.424,831.438.052,49
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως61.809,87233.395,59
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας22.787,6333.997,86
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως296.003,19318.790,82249.489,11283.486,97
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-256.980,95-50.091,38
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-256.980,95-50.091,38
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα58.455,87
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων12.348,6770.804,54-70.804,54
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-327.785,49-50.091,38
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων1.065,02
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος1.065,020,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-327.785,49-50.091,38
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-327.785,49-50.091,38
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-50.091,38
-377.876,87-50.091,38
Ζημίες εις νέο-377.876,87-50.091,38
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΚΕΝΤΙΑΝ
AK 625535

FEJΖI TAHAJ
GR 4127399

ΤΟΥΦΕΞΗ ΣΟΦΙΑ
ΑΚ 114772

Tags: , , , ,