094146234

ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 4087/01Β/86/4085
Γ.Ε.ΜΗ.: 335301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΣΠΥΡΟΣ Π. ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 32 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 4087/01Β/86/4085 - Γ.Ε.ΜΗ. 335301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα54.297,5354.297,5354.297,5354.297,53
3. Κτίρια και τεχνικά έργα60.371,4730.185,7230.185,7560.371,4730.185,7230.185,75
5. Μεταφορικά Μέσα13.147,6112.153,29994,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός23.436,0223.435,550,4723.436,0223.435,550,47
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)138.105,0253.621,2784.483,75151.252,6365.774,5685.478,07
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)84.483,7585.478,07
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα3.228,303.228,30
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες4.360,738.339,96
11. Χρεώστες διάφοροι11.189,9910.947,29
15.550,7219.287,25
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο1.736,185.873,78
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας6.854,176.854,17
8.590,3512.727,95
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)27.389,3735.243,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 122.000,00 μετοχές των 2.000,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο122.000,00122.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων3.542,323.542,32
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό8.770,268.770,26
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-8.868,45-5.486,92
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-13.641,30-8.154,38
-22.509,75-13.641,30
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)111.802,83120.671,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη50,2950,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)50,2950,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)111.853,12120.721,57
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)111.853,12120.721,57
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.616,000,00
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.616,000,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας9.990,138.154,38
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.374,13-8.154,38
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-8.374,13-8.154,38
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες494,32494,32-494,320,000,000,00
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-8.868,45-8.154,38
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-8.868,45-8.154,38
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-13641,30-5486,92
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-22509,75-13641,30
ΑΘΗΝΑ, 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΑΤΟΓΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Σ734190
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΚΑΒΟΥΛΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ011534
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Α.Δ.Τ. ΑΙ679841 ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 31289

Tags: , , , ,