094173513

ΣΤΥΛΜΑ ΑΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 14225/01ΝΤ/Β/86/372

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΣΤΥΛΜΑ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 26 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14225/01ΝΤ/Β/86/372
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα96.762,8996.762,8969.116,3569.116,35
3. Κτίρια και τεχνικά έργα331.585,17331.250,54334,63331.585,17330.749,64835,53
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.457,952.305,39152,562.457,951.957,39500,56
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)430.806,01333.555,9397.250,08403.159,47332.707,0370.452,44
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις79.080,0079.080,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις146,74146,74
79.226,7479.226,74
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)176.476,82149.679,18
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες0,0016.296,53
11. Χρεώστες διάφοροι10.424,4256.972,65
10.424,4273.269,18
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο2.003,4417.240,49
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας11.721,4119.387,54
13.724,8536.628,03
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)24.149,27109.897,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.751,00 μετοχές των 100,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο175.100,00175.100,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2. Δ/ρές από αναπρ/γή αξίας λοιπών περ/κών στοιχείων27.646,540,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό26.032,0226.032,02
4. Έκτακτα αποθεματικά435,01435,01
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων1.998,521.998,52
28.465,5528.465,55
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο0,00210,49
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-31.981,710,00
-31.981,71210,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)199.230,38203.776,04
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές-917,96608,39
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)159,903.236,66
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη2.153,7715.184,30
10. Μερίσματα πληρωτέα0,0036.771,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.395,7155.800,35
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)200.626,09259.576,39
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)200.626,09259.576,39
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)42.715,8567.498,92
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως42.715,8567.498,92
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας29.442,1416.101,65
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.273,7151.397,27
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως13.273,7151.397,27
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα92,0692,06114,87114,87
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα45.557,9745.557,97-45.465,910,000,00114,87
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-32.192,2051.512,14
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων848,90554,96
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος848,900,00554,960,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-32.192,2051.512,14
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-32.192,2051.512,14
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.210,49423,96
-31.981,7151.936,10
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος0,0013.030,53
Ζημίες εις νέο-31.981,7138.905,57
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό0,001.924,08
2. Πρώτο μέρισμα0,0036.771,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο0,00210,49
0,0038.905,57
ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΙ593460
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ Α. ΚΥΡΙΑΚΗ
ΑΔΤ Κ 034849
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ACCOUNTANTS AE-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Φ.Μ.999309925-Α.Φ.Μ.045992538 Ο.Ε.Ε.0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , , ,