999872472

TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ενδύματα-Υποδήματα
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 50848/04/Β/02/04
Γ.Ε.ΜΗ.: 4620801000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
TERLANA EXPORTS ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ -ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ & ΔΙΑΝΟΜΩΝ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 11 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50848/04/Β/02/04 - Γ.Ε.ΜΗ. 4620801000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα19.093,5319.093,5319.093,5319.093,53
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός163.700,0050.652,24113.047,76174.000,0039.967,15134.032,85
5. Μεταφορικά Μέσα3.575,001.430,002.145,003.575,001.072,502.502,50
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός8.708,818.428,37280,448.264,107.815,62448,48
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)195.077,3460.510,61134.566,73204.932,6348.855,27156.077,36
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις200.000,00200.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)334.566,73356.077,36
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα2.369,70268.018,65
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.41.400,93385.555,75
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων224.464,73221.843,06
268.235,36875.417,46
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες52.162,3167.926,57
Μείον: Προβλέψεις26.325,1825.837,1326.637,9541.288,62
11. Χρεώστες διάφοροι96.321,61168.500,11
122.158,74209.788,73
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο373.241,39145.617,69
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας4.522,11881,36
377.763,50146.499,05
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)768.157,601.231.705,24
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων192,13207,56
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 5.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο150.000,00150.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό12.258,3912.258,39
2. Αποθεματικά καταστατικού7.984,947.984,94
20.243,3320.243,33
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο-451.579,64-190.476,49
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)-281.336,31-20.233,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.316.849,301.486.509,91
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)0,0027.422,21
4. Προκαταβολές πελατών9.714,08578,97
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη322,093.245,76
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί2.441,464.544,78
11. Πιστωτές διάφοροι54.410,9385.677,19
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.383.737,861.607.978,82
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα514,91244,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε)1.102.916,461.587.990,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.079,003.079,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)1.102.916,461.587.990,16
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως3.079,003.079,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)661.609,55993.719,62
Μείον: Κόστος πωλήσεων867.500,60977.560,93
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-205.891,0516.158,69
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως40,000,00
ΣΥΝΟΛΟ-205.851,0516.158,69
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας33.191,7974.287,06
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως3,5992,05
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως19.652,6552.848,0346.506,69120.885,80
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-258.699,08-104.727,11
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,02690,85
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα0,000,02315,77375,08
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-258.699,06-104.352,03
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα5,968,25
Πλέον: 4. Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων1.079,911.085,870,008,25
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα1.330,40230.082,59
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες2.045,003.375,40-2.289,530,00230.082,59-230.074,34
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-260.988,59-334.426,37
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων16.350,2526.508,60
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος16.350,250,0026.508,600,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-260.988,59-334.426,37
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-260.988,59-334.426,37
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-190.476,49144.064,44
-451.465,08-190.361,93
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος114,56114,56
Ζημίες εις νέο-451.579,64-190.476,49
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο-451.579,64-190.476,49
-451.579,64-190.476,49
ΚΟΡΩΠΙ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ




ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 348132
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.




ΑΝΘΙΜΟΣ Ν.ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ
ΑΔΤ ΑΗ 129537
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ




ΚΩΝ/ΝΟΣ Σ.ΚΑΚΑΡΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 061276

Tags: , , , ,