999653515

ΘΙΟ ΒΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Δ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας-Μεσιτικά

Γ.Ε.ΜΗ.: 9255201000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΘΙΟ ΒΗΤΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 10 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 9255201000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως7.022,027.022,027.022,027.022,02
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως115.025,61115.025,61115.025,61115.025,61
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα31.549,3731.549,3731.549,3731.549,37
3. Κτίρια και τεχνικά έργα1.690.400,001.690.400,001.690.400,001.690.400,00
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός2.599,002.599,002.599,002.599,00
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.724.548,371.724.548,371.724.548,371.724.548,37
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ)1.724.548,371.724.548,37
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων-28.599,00-28.599,00
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο916,22961,15
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)-27.682,78-27.637,85
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 14.000,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο420.000,00420.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-15.811,71-34.979,87
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-216.049,90-181.070,03
-231.861,61-216.049,90
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων263.020,98263.020,98
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV+AVI)451.159,37466.971,08
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές1.319.614,851.319.744,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη-161,006.243,07
11. Πιστωτές διάφοροι48.300,0026.000,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.367.753,851.351.987,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.818.913,221.818.958,15
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.818.913,221.818.958,15
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας15.749,7834.726,76
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.749,78-34.726,76
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-15.749,78-34.726,76
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα61,9361,93-61,93253,11253,11-253,11
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-15.811,71-34.979,87
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-15.811,71-34.979,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-15.811,71-34.979,87
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-216.049,90-181.070,03
-231.861,61-216.049,90
Ζημίες εις νέο-231.861,61-216.049,90
ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014
Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΒΟΥΚΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Σ052357
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273
Tags: , , , ,