998098554

ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΔΟΥ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Υπηρεσίες

Γ.Ε.ΜΗ.: 43409306000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΘΩΜΑΣ ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 43409306000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.753,021.665,3687,661.753,021.490,06262,96
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα350,00166,26183,74350,00152,26197,74
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός7.329,756.098,891.230,867.329,755.437,841.891,91
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)7.679,756.265,151.414,607.679,755.590,102.089,65
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις600,00600,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)2.014,602.689,65
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι137,02137,02
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο9.857,9420.990,55
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας0,019,07
9.857,9520.999,62
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔIV)9.994,9721.136,64
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο120.000,00120.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-172.163,13-167.076,16
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)-52.163,13-47.076,16
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων26.973,9824.055,95
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί36.534,8846.357,96
11. Πιστωτές διάφοροι751,50751,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)64.260,3671.165,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)12.097,2324.089,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)12.097,2324.089,25
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας1.586,962.127,67
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.586,96-2.127,67
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,020,04
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα2.927,11-2.927,093.783,24-3.783,20
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-4.514,05-5.910,87
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα572,92572,92-572,92158,51158,51-158,51
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-5.086,97-6.069,38
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων850,351.855,45
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος850,350,001.855,450,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-5.086,97-6.069,38
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-5.086,97-6.069,38
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-167.076,16-161.006,78
-172.163,13-167.076,16
Ζημίες εις νέο-172.163,13-167.076,16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΖ692528
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ
Χ240203

Tags: , , , ,