998380664

ΙΤΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕ ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 1/12/2014

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κατασκευή-Οικοδομή-Δόμηση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 64138/01ΔΤ/Β/07/65

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
TSEPAS PACK AEBE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 - 5 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 64138/01ΔΤ/Β/07/65
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως132,00132,001.323,001.323,00
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα107.240,2167.591,2739.648,94107.240,2157.437,5749.802,64
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.192.659,83963.223,25229.436,581.160.962,39852.658,40308.303,99
5. Μεταφορικά Μέσα43.304,7040.896,142.408,5643.304,7036.806,836.497,87
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός63.943,2057.153,566.789,6458.756,3045.703,3813.052,92
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.407.147,941.128.864,22278.283,721.370.263,60992.606,18377.657,42
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις4.310,004.310,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)282.593,72381.967,42
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα13.602,2113.239,50
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα29.852,6515.394,10
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.12.765,9531.706,14
56.220,8160.339,74
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες529.289,22663.241,34
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου228.674,71210.438,75
- Στις τράπεζες για εγγύηση2.560,86231.235,57163.706,27374.145,02
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)27.244,9827.244,98
11. Χρεώστες διάφοροι254.314,95144.793,51
1.042.084,721.209.424,85
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο13.276,4216.560,39
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας381.276,41271.163,61
394.552,83287.724,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.492.858,361.557.488,59
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 29.100,00 μετοχές των 10,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο291.000,00291.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
5. Υπεραξία. από μετατροπή ή συγχώνευση ή εισφορά είδους σε άλλη Α.Ε.779,77779,77
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό35.807,1830.675,31
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο608.128,10510.622,52
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)935.715,05833.077,60
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές197.355,57292.559,47
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)261.855,20149.181,21
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων194.900,66408.528,99
4. Προκαταβολές πελατών11.500,000,00
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη116.159,81151.656,44
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.834,689.143,27
11. Πιστωτές διάφοροι56.263,1195.441,03
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)839.869,031.106.510,41
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)1.775.584,081.940.779,01
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.775.584,081.939.588,01
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (1.7.2012 - 30.6.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.810.382,502.003.280,05
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.147.522,181.312.529,58
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως662.860,32690.750,47
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως315,50252,50
ΣΥΝΟΛΟ663.175,82691.002,97
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας483.210,86448.612,82
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως179.964,96242.390,15
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα60,7875,72
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα34.527,05-34.466,2763.147,12-63.071,40
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως145.498,69179.318,75
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα120,300,00
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη0,00120,301.541,671.541,67
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6.596,792.451,64
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες3.663,0310.259,82-10.139,5231,132.482,77-941,10
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)135.359,17178.377,65
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων133.820,01161.998,65
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος133.820,010,00161.998,650,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων135.359,17178.377,65
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως135.359,17178.377,65
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.510.622,52379.797,64
645.981,69558.175,29
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος32.721,7240.667,25
Κέρδη προς διάθεση613.259,97517.508,04
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.131,876.885,52
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο608.128,10510.622,52
613.259,97517.508,04
ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Σ.ΤΣΕΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ625791
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ Σ. ΤΣΕΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ082475
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
LOGICA ACCOUNTANTS AE-ΣΙΔΕΡΗΣ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΦΜ 999309925-ΑΦΜ 045992538 Ο.Ε.Ε.0018781 ΤΑΞΗ Α΄

Tags: , , ,