094428410

ΤΖΕΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε

ΔΟΥ: ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ-ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΑΦΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 1603101000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΤΖΕΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 19 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1603101000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.662,861.662,820,041.662,861.662,820,04
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως10.197,8110.197,750,0610.197,8110.197,750,06
11.860,6711.860,570,1011.860,6711.860,570,10
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα87.404,1227.989,2759.414,8587.404,1224.493,1162.911,01
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.125.540,87905.676,56219.864,311.066.450,96851.800,12214.650,84
5. Μεταφορικά Μέσα100.361,8159.765,6040.596,2187.355,3049.082,2338.273,07
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός549.229,41536.362,3812.867,03530.958,44501.047,9129.910,53
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)1.862.536,211.529.793,81332.742,401.772.168,821.426.423,37345.745,45
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις5.000,005.000,00
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις3.125,001.875,000,005.000,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις11.075,948.846,84
12.950,9413.846,84
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙII)345.693,34359.592,29
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα125.552,4581.393,68
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες420.891,45385.461,62
Μείον: Προβλέψεις14.886,67406.004,7814.266,12371.195,50
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση34.389,8934.389,89
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου102.300,00156.369,85
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση (σφραγισμένες)176.690,84193.690,84
11. Χρεώστες διάφοροι180.716,98197.415,71
900.102,49953.061,79
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο714.738,74636.970,70
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας25.166,5816.244,30
739.905,32653.215,00
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)1.765.560,261.687.670,47
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού3.060,072.868,93
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 100.000,00 μετοχές των 2,94 ευρώ)
1. Καταβλημένο294.000,00294.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό86.820,0081.520,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο117.881,91117.479,46
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)498.701,91492.999,46
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1. Προβλ. για αποζημ. λόγω εξόδου από την υπηρεσία24.697,4314.254,93
2. Λοιπές Προβλέψεις6.318,938.899,75
31.016,3623.154,68
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές987.283,93871.425,61
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)55.326,7136.926,45
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων283.740,58386.986,05
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη89.612,68113.614,22
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί27.464,1633.773,03
10. Μερίσματα πληρωτέα100.000,0050.000,00
11. Πιστωτές διάφοροι41.167,4441.252,29
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)1.584.595,501.533.977,65
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)2.114.313,772.050.131,79
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ)2.114.313,772.050.131,79
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)3.112.338,442.860.984,51
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.531.338,391.403.870,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.581.000,051.457.113,79
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,001.530,29
ΣΥΝΟΛΟ1.581.000,051.458.644,08
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας676.466,01690.939,08
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως665.625,811.342.091,82583.462,081.274.401,16
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως238.908,23184.242,92
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα35.561,75-35.561,7553.064,83-53.064,83
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως203.346,48131.178,09
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα3.569,183.569,185.174,675.174,67
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα26.371,2716.938,77
Μείον: 4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους14.886,6741.257,94-37.688,7614.266,1231.204,89-26.030,22
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)165.657,72105.147,87
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων126.475,78123.818,02
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος126.475,780,00123.818,020,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων165.657,72105.147,87
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως165.657,72105.147,87
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.117.479,4699.715,66
283.137,18204.863,53
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος59.955,2733.814,07
Κέρδη προς διάθεση223.181,91171.049,46
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό5.300,003.570,00
2. Πρώτο μέρισμα100.000,0050.000,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο117.881,91117.479,46
223.181,91171.049,46
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ Η.ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ241498/2012 Β\'Τ.Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΓΟΥΛΑΣ Κ.ΗΛΙΑΣ
Α.Δ.Τ ΑΗ524420/2008 Β\' Τ.Α ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΦΥΚΤΗΣ Π.ΚΩΝ/ΝΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΚ837660/2014 Τ.Α ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΜ.ΟΕΕ 13551

Tags: , , , ,