800388169

ΤΖΙ ΕΣ ΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΔΟΥ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Τρόφιμα-Ποτά

Γ.Ε.ΜΗ.: 119664133000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΤΖΙ ΕΣ ΜΠΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 119664133000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
A. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ0,00
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
11. Χρεώστες διάφοροι60.839,50
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙΙ)60.839,50
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 1.200,00 μετοχές των 50,00 ευρώ)
2. Οφειλόμενο (από το οποίο έχει κληθεί να καταβληθεί ποσό € 60.000,00)60.000,00
60.000,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-3.850,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AV)56.150,00
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη670,00
11. Πιστωτές διάφοροι4.019,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)4.689,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Δ)60.839,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)60.839,50
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (21.2.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας3.850,00
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.850,00
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-3.850,00
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-3.850,00
-3.850,00
Ζημίες εις νέο-3.850,00
ΚΕΡΚΥΡΑ, 19 ΜΑΪΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ291305
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΣΚΕΝΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΔΤ Ρ 863550
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΔΤ ΑΙ 825940 ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ 25398 Α

Tags: , , , ,