998154777

Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΠΕ

ΔΟΥ: ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Εστίαση
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 282615
Γ.Ε.ΜΗ.: 119437301000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
Β.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΕΠΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 2 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 282615 - Γ.Ε.ΜΗ. 119437301000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως1.110,12318,98791,141.110,12207,97902,15
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως2.956,502.956,150,35
4.066,623.275,13791,491.110,12207,97902,15
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις1.342,00416,25925,751.342,00282,051.059,95
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα37.153,761.216,6035.937,167.300,00308,146.991,86
5. Μεταφορικά Μέσα42.286,0736.711,975.574,1031.250,00966,8830.283,12
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός120.934,7465.745,5555.189,1960.535,7914.517,9146.017,88
200.374,57103.674,1296.700,4599.085,7915.792,9383.292,86
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)201.716,57104.090,3797.626,20100.427,7916.074,9884.352,81
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις20.510,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)118.136,2084.352,81
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα16.995,007.250,42
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες3.628,50
7. Απαιτήσεις κατά οργάνων διοικήσεως45.600,00
11. Χρεώστες διάφοροι713,523.889,58
4.342,0249.489,58
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο16.379,367.770,89
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας17.696,1718.815,20
34.075,5326.586,09
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)55.412,5583.326,09
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 2.340,00 μετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο70.200,0070.200,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.470,941.470,94
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο27.947,8727.947,87
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο-15.964,14
11.983,7327.947,87
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV)83.654,6799.618,81
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές44.404,6133.919,72
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη717,5520.194,69
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί14.320,1810.941,65
11. Πιστωτές διάφοροι31.243,233.906,18
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)90.685,5768.962,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ)174.340,24168.581,05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)174.340,24168.581,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)769.803,65413.710,36
Μείον: Κόστος πωλήσεων325.001,43156.970,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως444.802,22256.739,54
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως4.935,33608,46
ΣΥΝΟΛΟ449.737,55257.348,00
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας89.709,5843.749,61
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως358.838,23448.547,81174.998,42218.748,03
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως1.189,7438.599,97
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα324,12-324,1259,80-59,80
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως865,6238.540,17
ΙΙ.ΜΕΙΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα77,4877,482.213,172.213,17
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα6.190,321.610,57
Μείον: 2. Έκτακτες ζημίες8.933,1215.123,44-15.045,96
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)-14.180,3439.142,77
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων-14.180,3439.142,77
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΖΗΜΙΕΣ) χρήσεως-14.180,3439.142,77
(+): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.27.947,87
13.767,5339.142,77
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος1.783,809.723,96
Κέρδη προς διάθεση11.983,7329.418,81
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.470,94
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο11.983,7327.947,87
11.983,7329.418,81
ΧΟΛΑΡΓΟΣ ΑΘΗΝΑ, 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ & ΕΤΑΙΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΙΚΤΩΡ
ΑΙ091672
ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Χ507273

Tags: , , , ,