800415674

ΒΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ

ΔΟΥ: ΚΙΛΚΙΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΒΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή

Γ.Ε.ΜΗ.: 121230735000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΒΑΦΕΙΑ-ΤΥΠΩΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΑΓΙΑΤΕΞ ΑΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 1 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - Γ.Ε.ΜΗ. 121230735000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις5.645,725.645,690,03
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα166.605,5811.524,17155.081,41
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός1.604.253,96199.690,641.404.563,32
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός18.743,0312.738,516.004,52
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)1.795.248,29229.599,011.565.649,28
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις18.000,00
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)1.583.649,28
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.70.976,57
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες27.121,50
11. Χρεώστες διάφοροι50.069,92
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο160,08
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας2.793,14
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)151.121,21
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
( 10.000,00 μετοχές των 60,00 ευρώ)
1. Καταβλημένο600.000,00
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό1.395,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο26.466,24
VI. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων225.000,00
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙV+AV+AVI)852.861,24
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές749.943,56
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)41.048,95
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη18.938,80
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί8.011,21
11. Πιστωτές διάφοροι63.966,73
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙΙ)881.909,25
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)1.734.770,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)1.734.770,49
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (7.6.2012 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)1.949.701,83
Μείον: Κόστος πωλήσεων1.852.641,72
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως97.060,11
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας44.944,57
Μείον: 3. Έξοδα λειτουργία διαθέσεως5.441,7650.386,33
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως46.673,78
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα180,07
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα4.939,52-4.759,45
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως41.914,33
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα0,08
Πλέον: 2. Έκτακτα κέρδη20,7120,79
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα386,96386,96-366,17
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)41.548,16
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων229.617,90
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος229.617,900,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων41.548,16
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως41.548,16
ΜΕΙOΝ: 1. Φόρος εισόδήματος13.686,92
Κέρδη προς διάθεση27.861,24
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεματικό1.395,00
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο26.466,24
27.861,24
ΚΙΛΚΙΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗΣ
Α.Δ.Τ. Χ886843
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
Α.Δ.Τ. Ρ154279
ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1442
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α΄ΤΑΞΗΣ
ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΑΔΕΙΑΣ 5777

Tags: , , , ,