094263358

ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

ΔΟΥ: ΠΕΙΡΑΙΩΣ Φ.Α.Ε.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιομηχανία-Παραγωγή
ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 19449/02/B/89/126
Γ.Ε.ΜΗ.: 044358407000

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

Δημιουργήθηκε
ΒΙΟΧΑΡΤΙΚΗ ΑΒΕΕ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 24 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ - (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 19449/02/B/89/126 - Γ.Ε.ΜΗ. 044358407000
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία Αξία κτήσεως Αποσβέσεις Αναπ. Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκ/σεως15.544,0215.544,010,0115.544,0215.544,020,00
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως719.594,68621.004,5198.590,17719.594,68621.004,5198.590,17
735.138,70636.548,5298.590,18735.138,70636.548,5398.590,17
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις
2. Παραχ/σεις και δικαιώματα βιομηχ/κής ιδιοκτησίας1.900,491.900,480,011.900,491.900,480,01
ΙI. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα2.433.882,110,002.433.882,112.433.882,090,002.433.882,09
2. Ορυχεία-Μεταλλεία-Λατομεία-Αγροί-Φυτείες-Δάση3.156,273.156,250,023.156,273.156,250,02
3. Κτίρια και τεχνικά έργα8.325.377,685.618.296,662.707.081,028.325.377,685.618.296,662.707.081,02
4. Μηχ/τα - Τεχ/κές εγκ/σεις & λοιπός μηχ/κός εξ/σμός23.968.559,2415.511.171,038.457.388,2123.968.559,2415.511.171,038.457.388,21
5. Μεταφορικά Μέσα495.452,72347.198,13148.254,59495.452,72347.198,13148.254,59
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός656.874,69575.546,0281.328,67656.874,69554.236,00102.638,69
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές261.894,63261.894,63261.894,63261.894,63
36.145.197,3422.055.368,0914.089.829,2536.145.197,3222.034.058,0714.111.139,25
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)36.147.097,8322.057.268,5714.089.829,2636.147.097,8122.035.958,5514.111.139,26
ΙII. Συμμετοχές και σε άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2. Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις3.159,003.159,00
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις9.259,209.259,20
12.418,2012.418,20
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙII)14.102.247,4614.123.557,46
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα49.952,1149.952,11
2. Προιόντα έτοιμα & ημιτελή-υποπρ/ντα & υπο/τα2.094.643,272.135.962,05
4. Πρωτ. & βοηθ. ύλες – Αναλ. υλ. - Αντ. & Είδη συσκ.4.972.329,484.940.891,76
7.116.924,867.126.805,92
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες1.468.906,321.669.350,96
2. Γραμμάτια εισπρακτέα:
- Χαρτοφυλακίου5.450,3413.457,46
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
- Χαρτοφυλακίου327.765,12298.908,52
10. Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες και χρεώστες6.123.437,386.117.900,88
Μείον: Προβλέψεις13.355,946.110.081,4413.355,946.104.544,94
11. Χρεώστες διάφοροι321.804,77209.026,76
12. Λογ/σμοί διαχ/σεως προκ/λών & πιστώσεων498.253,83477.360,62
8.732.261,828.772.649,26
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
1. Μετοχές15.399,2215.399,22
Μείον: Προβλέψεις για υποτιμήσεις6.806,09-6.806,096.806,09-6.806,09
8.593,138.593,13
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο46.166,3330.057,93
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας9.368,549.405,21
55.534,8739.463,14
Σύνολο κυκλ/ντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙII+ΔIV)15.913.314,6815.947.511,45
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων3.843.111,412.556.371,18
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
ΠΑΘΗΤΙΚΟ χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
1. Καταβλημένο738.000,00738.000,00
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού407.796,13407.796,13
ΙV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό247.773,44247.773,44
Μείον: Ζημιά από πώληση ή υποτ. συμμετοχών και χρεογράφων προς συμψηφισμό6.806,096.806,09
5. Αφορ/τα αποθ/κά ειδικών διατάξεων νόμων665.722,87665.722,87
906.690,22906.690,22
V. Αποτελέσματα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο17.698,130,00
2. Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο0,00-5.411.322,91
3. Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων-7.412.335,63-2.001.012,72
-7.394.637,50-7.412.335,63
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)-5.342.151,15-5.359.849,28
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1α. Ομολογιακά δάνεια - Εσωτερικού8.200.249,877.921.819,91
2. Δάνεια Τραπεζών472.632,83434.603,22
8.672.882,708.356.423,13
IΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές3.151.916,723.045.726,52
2. Γραμμάτια πληρωτέα861.392,38861.392,28
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)3.012.353,093.062.353,09
3. Τράπεζες λ/βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων6.520.403,115.842.705,90
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη12.994.133,7811.666.014,39
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί1.759.939,902.201.439,77
11. Πιστωτές διάφοροι2.305.282,563.017.284,64
30.605.421,5429.696.916,59
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ + ΓΙΙ)39.278.304,2438.053.339,72
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα21.110,6432.539,82
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)33.957.263,7332.726.030,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία904,00904,00
2. Χρ/κοί λογ/σμοί εγγύσεων & εμπρ/των ασφαλειών5.570.697,775.570.697,77
3. Απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις112,00112,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως24.792.987,2725.940.716,74
30.364.701,0431.512.430,51
1. Επί των γηπέδων βιομηχανοστασίων και μηχανημάτων έχουν εγγραφει προσημειώσεισ προσ κάλυψη των τραπεζικών υποχρεώσεων. 2. Η τελευταια προσαρμογή της αξίας των ακινήτων έγινε στιςς 31/12/2012 με βάσει τις διατάξεις του Ν 2065/1992
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)33.957.263,7332.726.030,26
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων904,00904,00
2. Πιστωτικοί λογ/σμοί εγγυήσεων και εμπρ. ασφαλειών5.570.697,775.570.697,77
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις112,00112,00
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως24.792.987,2725.940.716,74
30.364.701,0431.512.430,51
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1.1.2013 - 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
1. Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)56.252,901.451.042,16
Μείον: Κόστος πωλήσεων51.015,711.429.965,82
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως5.237,1921.076,34
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως0,0030.874,05
ΣΥΝΟΛΟ5.237,1951.950,39
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας205.754,773.375.549,72
Μείον: 2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως88.180,62293.935,39362.705,723.738.255,44
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-288.698,20-3.686.305,05
Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα0,002.974,31
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα872.736,87-872.736,871.134.065,03-1.131.090,72
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως-1.161.435,07-4.817.395,77
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα192,715.437,35
Πλέον: 3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων1.426.431,511.426.624,2234.504,6939.942,04
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα2.272,10139.819,80
Μείον: 3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων245.218,92247.491,021.179.133,20494.049,38633.869,18-593.927,14
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες)17.698,13-5.411.322,91
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων21.310,0298.376,76
Μείον: Οι απο αυτές ενσωματωμένες στο λειτ. κόστος21.310,020,0098.376,760,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων17.698,13-5.411.322,91
Ποσά κλειόμ. Ποσά προηγ.
χρήσεως 2013 χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (ΚΕΡΔΗ) χρήσεως17.698,13-5.411.322,91
(-): Υπόλοιπο αποτ/των προηγ. χρ.-7.402.619,09-1.991.296,18
(-): Διαφορές φορολ/κού ελέγχου προηγ. χρ.-9.716,54-9.716,54
-7.394.637,50-7.412.335,63
Ζημίες εις νέο-7.394.637,50-7.412.335,63
ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗΣ, 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ.ΒΟΥΤΣΕΛΑΣ
ΑΔΤ Σ 135713
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ ΑΒ 358374
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Σ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΑΡ.ΑΔ.Α ΤΑΞΗΣ 0023012

Tags: , , , ,